CHUYÊN MỤC >> Công khai tiến độ giải quyết TTHC
Báo cáo số 17/BC-VP ngày 22/02/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vịtrên địa bàn tỉnh từ ngày 16/01/2022 đến ngày 15/02/2022

Thứ 3, 22/2/2022


Báo cáo số 75/BC-VP ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/10/2021 đến ngày 15/11/2021

Thứ 4, 24/11/2021


Báo cáo số 43/BC-VP ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/7/2021 đến ngày 15/8/2021

Thứ 2, 23/8/2021


Báo cáo số 34/BC-VP ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/6/2021 đến ngày 15/7/2021

Thứ 6, 30/7/2021


Báo cáo số 09/BC-VP ngày 22/3/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/02/2021 đến ngày 15/3/2021

Thứ 2, 22/3/2021


Báo cáo số 07/BC-VP ngày 23/02/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàntỉnh từ ngày 16/01/2021đến ngày 15/02/2021

Thứ 3, 23/2/2021


Công văn số 31/BC-VP ngày 28/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vịtrên địa bàn tỉnh từ ngày 16/9/2020 đến ngày 15/10/2020

Thứ 5, 29/10/2020


Báo cáo số 14/BC-VP ngày 09/6/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vịtrên địa bàn tỉnh từ ngày 16/4/2020 đến ngày 15/5/2020

Thứ 4, 10/6/2020


Báo cáo số 10/BC-VP ngày 09/5/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/03/2020 đến ngày 15/4/2020

Thứ 2, 11/5/2020


Báo cáo số 195/BC-STP ngày 28/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/7/2017 đến 15/8/2017

Thứ 3, 29/8/2017Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang