CHUYÊN MỤC >> Báo cáo viên pháp luật
Công văn số 127/STP-PBGDPL ngày 18/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; triển khai thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Thứ 3, 19/2/2019


Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp

Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Thứ 3, 15/1/2019


Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Thứ 2, 10/9/2018


Công văn số 2345/BTP-PBGDPL ngày 06/7/2017 của Bộ Tư pháp

V/v tiếp tục thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Thứ 3, 11/7/2017


Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Thứ 3, 17/1/2017


Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp

Quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Thứ 7, 27/8/2016Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang