CHUYÊN MỤC >> Giám định tư pháp
Công văn số 5272/UBND-KT ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Thông tư số 15/20 21/TT-BTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyê n và môi trường

Thứ 3, 4/1/2022


Quyết định số 196/QĐ-STP ngày 01/9/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Thứ 2, 6/9/2021


Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Thứ 4, 4/8/2021


Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp

Thứ 4, 4/8/2021


Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 29/7/2021


Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ngày 18/12/2020, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Thứ 3, 22/12/2020Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự

Thứ 3, 28/7/2020


Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự

Thứ 3, 14/5/2019


Công văn số 1180 /STP-BTTP ngày 05/12/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v đăng tải Danh sách tổ chức giám định tư pháp, người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 10/12/2018Tổng số: 19 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang