CHUYÊN MỤC >> Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước

Thứ 3, 7/8/2018


Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thứ 2, 25/6/2018


Thông tư 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp

Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

Thứ 4, 30/5/2018

Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang