CHUYÊN MỤC >> Văn bản tham gia ý kiến
Công văn số 242/STP-PBGDPL ngày 20/3/2020 cảu Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết của Sở Tài chính

Thứ 2, 23/3/2020


Công văn số 1279/STP-XD&KTVB ngày 27/12/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 và dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013

Thứ 2, 4/3/2019


Công văn số 114STP-XD&KTVB ngày 14/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

Thứ 6, 15/2/2019


Công văn văn số: 1003/STP-VP ngày 19/10/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 22/10/2018


Công văn số 868/STP-XD&KTVB ngày 05/10/2017 của Sở Tư pháp

V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ 6, 6/10/2017


Công văn số 21/STP-XDKTVB ngày 10/01/2017 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án nằm ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 10/1/2017Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang