CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch số 709/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp

Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2019

Thứ 2, 11/3/2019


Kế hoạch số 708/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp

Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021" năm 2019

Thứ 2, 11/3/2019


Công văn số 180/STP-PBGDPL ngày 07/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN

Thứ 6, 8/3/2019


Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 04/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Phê duyệt Kế hoạch công tác Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Thứ 3, 5/3/2019


Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 26/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Thứ 6, 1/2/2019


Báo cáo số 275/BC-STP ngày 12/12/2018 của Sở Tư phá Tuyên Quang

Sơ kết 04 năm thực hiện Đề án về “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015- 2020

Thứ 6, 21/12/2018


Báo cáo số 273 /BC-STP ngày 12/12/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

kết quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Thứ 5, 13/12/2018


Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018

Thứ 6, 7/12/2018


Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 23/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố cáo

Thứ 4, 5/12/2018


Công văn số 3121/UBND-NC ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thứ 2, 15/10/2018Tổng số: 68 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang