CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnhTuyên Quang giai đoạn 2022 -2027”

Thứ 2, 13/6/2022


Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTgngày 30 tháng 3năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

Thứ 7, 4/6/2022


Quyết định số 1196/QĐ-BTP ngày 20/5/2022 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ 3, 24/5/2022


Công văn số 615/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 23/5/2022 của Sở Tư pháp

Về việc tổng kết Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Thứ 3, 24/5/2022


Công văn số 595/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 17/5/2022 của Sở Tư pháp

Về việc báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Thứ 4, 18/5/2022


Công văn số 1668/UBND-NC ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

Thứ 3, 17/5/2022


Chương trình phối hợp số 08/CTPH-LĐLĐ-STP ngày 26/10/2018 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang và Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (giai đoạn 2018-2023)

Thứ 3, 26/4/2022


Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 20/4/2022


Công văn số 411/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 15/4/2022 của Sở Tư pháp

V/v triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Thứ 2, 18/4/2022


Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 12/01/2022 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thứ 3, 15/3/2022Tổng số: 168 | Trang: 1 trên tổng số 17 trang