CHUYÊN MỤC >> Kiểm tra, rà soát văn bản
Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, ràsoát, hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 3, 2/2/2021


Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 28/01/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, ràsoát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp năm 2021

Thứ 6, 29/1/2021


Công văn số 1166/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 28/12/2020 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2020

Thứ 3, 29/12/2020


Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 27/7/2020, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Thứ 4, 29/7/2020


Kế hoạch số 26/KH-STP ngày 21/7/2020 của Sở Tư pháp

Tổchức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 22/7/2020


Công văn số 588/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 10/7/2020 của Sở Tư pháp

V/v gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh có nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường

Thứ 2, 13/7/2020


Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kết quảtựkiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực thi hành

Thứ 5, 4/6/2020


Quyết định số 08/QĐ-STP ngày 15/01/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp năm 2020

Thứ 3, 21/1/2020


Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công bố danh mục VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần

Thứ 3, 12/2/2019


Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 9/3/2018Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang