CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 292/QĐ-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bao chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 2, 10/1/2022


Quyết định số 290/QĐ-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp

Về việc giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 5, 6/1/2022


Quyết định số 01/QĐ-STP 04/01/2022 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương đối với bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 5/1/2022


Quyết định số 01/QĐ-HĐTNN ngày 31/12/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ...

Ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021

Thứ 4, 5/1/2022


Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh năm 2022

Thứ 4, 5/1/2022


Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 3, 4/1/2022


Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tinh giản số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025

Thứ 3, 4/1/2022


Quyết định số 289/QĐ-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp

Về việc giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 2, 3/1/2022


Quyết định số 266/QĐ-STP ngày 15/12/2021 của Sở Tư pháp

Về việc nâng bậc lương đối với bà Lê Thị Yên

Thứ 5, 16/12/2021


Quyết định số 259/QĐ-STP ngày 08/12/2021 của Sở Tư pháp

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Công chứng số 1trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 15/12/2021Tổng số: 274 | Trang: 1 trên tổng số 28 trang