CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 104/QĐ-STP ngày 10/6/2022 của Sở Tư pháp

Về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên trực thuộc SởTư pháp năm 2021

Thứ 4, 15/6/2022


Thông báo số 58/TB-UBND ngày 04/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Thứ 4, 8/6/2022


Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021

Thứ 7, 4/6/2022


Công văn số 436/SNV-PTCBC ngày 14/5/2022 của Sở Nội vụ

V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW

Thứ 2, 16/5/2022


Công văn số 1582/UBND-NC ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 28-KL/TU ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị

Thứ 4, 11/5/2022


Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 15/4/2022 của Sở Tư pháp

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển viên chức chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 2, 18/4/2022


Quyết định số 83/QĐ-STP ngày 14/4/2022 của Sở Tư pháp

Về việc cử viên chức tham gia Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K81

Thứ 5, 14/4/2022


Quyết định số 80/QĐ-STP ngày 05/4/2022 của Sở Tư pháp

Về việc bổ nhiệm ngạch Văn thư viên và xếp lương đối với bà Hán Thị Thu Hà, Văn thư Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 6/4/2022


Quyêt định số 78/QĐ-STP ngày 01/4/2022 của Sở Tư pháp

Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra viên đối với bà Nguyễn Thị Vân

Thứ 2, 4/4/2022


Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 22/3/2022 của Sở Tư pháp

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 22/3/2022Tổng số: 312 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang