CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 173/QĐ-STP ngày 28/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v phân loại công chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trưc thuộc Sở Tư pháp năm 2017

Thứ 5, 4/1/2018


Quyết định số 147/QĐ-STP ngày 09/11/2017 của Sở Tư pháp

V/v nâng bậc lương đối với bà Lý Thị Hương Giang

Thứ 2, 20/11/2017


Quyết định số 145/QĐ-STP ngày 09/11/2017 của Sở Tư pháp

V/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp viên pháp lý khóa XVII/2017

Thứ 2, 13/11/2017


Công văn số 1747-CV/TU ngày 09/10/2017 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

V/v triển khai các quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Thứ 4, 11/10/2017


Quyết định số 115/QĐ-STP ngày 01/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức Vũ Đức Đa

Thứ 6, 6/10/2017


Quyết định số 125/QĐ-STP ngày 03/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Về việc nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Huyền Hương

Thứ 6, 6/10/2017


Quyết định số 124/QĐ-STP ngày 03/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Về việc nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Phương Mai

Thứ 6, 6/10/2017


Quyết định số 123/QĐ-STP ngày 03/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Về việc nâng bậc lương cho ông Nguyễn Thế Hiệp

Thứ 6, 6/10/2017


Công văn số 791/STP-VP ngày 11/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v cử viên chức tham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II

Thứ 3, 26/9/2017


Quyết định số 120/QĐ-STP ngày 18/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v cử viên chức đi học Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II

Thứ 2, 25/9/2017Tổng số: 49 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang