CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Hướng dấn số 02-HD/BTCTU ngày 26/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang

Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp

Thứ 2, 3/12/2018


Công văn số 2542-CV/TU ngày 26/11/2018 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

V/v lấy phiếu tín nhiệm

Thứ 6, 30/11/2018


Công văn số 3656/UBND-NC ngày 23/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai kê khaim minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Thứ 5, 29/11/2018


Công văn số 3310/UBND-NC ngày 25/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v xây dựng bổ sung kế hoạch tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2019-2021; Đề án tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2019-2021 và đến năm 2030

Thứ 3, 30/10/2018


Công văn số 3284/UBND-NC ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 6, 26/10/2018


Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội của Tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Thứ 5, 16/8/2018


Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Thứ 5, 16/8/2018


Kế hoạch số 03/KH-HĐTDCC ngày 08/8/2018 của Hội đồng tuyển dụng công chức

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017

Thứ 3, 14/8/2018


Kế hoạch số 32/KH-STP ngày 06/7/2018 của Sở Tư pháp

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu BCH TW khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

Thứ 6, 13/7/2018


Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ...

Thứ 2, 9/7/2018Tổng số: 84 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang