CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 19/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v cử viên chức tham gia khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Thứ 4, 27/2/2019


Quyết định số 33/QĐ-STP ngày 19/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v cử công chức tham gia khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Thứ 4, 27/2/2019


Quyết định số 35/QĐ-STP ngày 19/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v cử viên chức tham gia khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Thứ 4, 27/2/2019


Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 19/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v cử công chức tham gia khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Thứ 4, 27/2/2019


Kế hoạch số 01/KH-ĐKTR ngày 18/02/2019 của Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc

Thứ 3, 26/2/2019


Công văn số 125/STP-VP ngày 15/02/2019 của Sở Tư pháp

Về việc thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn

Thứ 3, 19/2/2019


Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 14/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2019

Thứ 2, 18/2/2019


Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 14/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2019

Thứ 2, 18/2/2019


Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 14/02/2019 của Sở Tư pháp

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2019

Thứ 2, 18/2/2019


Vông văn số 1255/STP-VP ngày 20/12/2018 của Sở Tư pháp

V/v kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý cấp phòng; đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Thứ 5, 20/12/2018Tổng số: 98 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang