CHUYÊN MỤC >> Luật sư
Quyết định số 1722/QĐ-BTP ngày 16/11/2021 của Bộ Tư pháp

về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Thứ 2, 22/11/2021


Thông báo số 01/TB-VPLS ngày 03/10/2021 của Văn phòng luật sư Phùng Thanh Văn

Thông báo đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 4, 6/10/2021


Quyết định số 228/QĐ-STP ngày 23/12/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 5, 24/12/2020


Quyết định số 188/QĐ-STP ngày 05/11/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 5, 5/11/2020


Quyết định số 1962/QĐ-BTP ngày 21/9/2020 của Bộ Tư pháp

về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Thứ 4, 23/9/2020


Quyết định số 97/QĐ-STP ngày 25/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 4, 3/6/2020


Quyết định số 1294/QĐ-BTP ngày 29/5/2020 của Bộ Tư pháp

V/v cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho 11 cá nhân được miễn tập sự hành nghề luật sư

Thứ 2, 1/6/2020Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư

Thứ 2, 4/5/2020


Thông báo số 09/TB-LS ngày 10/4/2020 của Văn phòng luật sư Hoàng Minh

V/v chấm dứt hoạt động hành nghề luật sư

Thứ 6, 17/4/2020Tổng số: 29 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang