CHUYÊN MỤC >> Luật sư
Công văn số 422/BTP-BTTP ngày 01/02/2019 của Bộ Tư pháp

V.v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP và Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư

Thứ 3, 26/2/2019


Quyết định số 21/QĐ-BTP ngày 05/01/2019 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

Thứ 3, 26/2/2019Thông báo số 50/TB-STP ngày 11/10/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng luật sư Hoàng Thanh Kính và cộng sự

Thứ 2, 15/10/2018


Quyết định số 1298/QĐ-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Thứ 4, 13/6/2018


Quyết định số 21/QĐ-ĐLS ngày 05/12/2016 của Đoàn Luật sư Tuyên Quang

Quyết định về việc kết nạp thành viên Đoàn Luật sư

Thứ 2, 16/1/2017


Quyết định số 2411/QĐ-BTP ngày 15/11/2016 của Bộ Tư pháp

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư

Thứ 4, 7/12/2016Tổng số: 7 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang