CHUYÊN MỤC >> Luật sư
Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 17/6/2022 của Sở Tư pháp

Về việc thay đổi và cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 2, 20/6/2022


Quyết định số 101/QĐ-STP ngày 26/5/2022 của Sở Tư pháp

Thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức, hoạt động luật sư và tư vấn pháp luật năm 2022

Thứ 5, 26/5/2022


Công văn số 301/STP-TTr ngày 21/3/2022 của Sở Tư pháp

V/v cung cấp thông tin của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư và luật sư

Thứ 3, 22/3/2022


Thông báo số 07/TB-STP ngày 24/02/2021 của Sở Tư pháp

Thông bào về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 5, 24/2/2022


Quyết định số 36/QĐ-STP ngày 17/02/2022 của Sở Tư pháp

Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thứ 3, 22/2/2022


Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 10/02/2022 của Sở Tư pháp

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 6, 11/2/2022


Quyết định số 1722/QĐ-BTP ngày 16/11/2021 của Bộ Tư pháp

về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Thứ 2, 22/11/2021


Thông báo số 01/TB-VPLS ngày 03/10/2021 của Văn phòng luật sư Phùng Thanh Văn

Thông báo đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 4, 6/10/2021


Quyết định số 228/QĐ-STP ngày 23/12/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 5, 24/12/2020


Quyết định số 188/QĐ-STP ngày 05/11/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thứ 5, 5/11/2020Tổng số: 35 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang