icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xây dựng nông thôn mới >> Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 20/2/2023

Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2025

Báo cáo số 384/BC-STP ngày 09/12/2022 của Sở Tư pháp Thứ 2, 12/12/2022

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

Công văn số 62/QĐ-VPDPNTM ngày 24/8/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thứ 2, 29/8/2022

Về việc phân công công chức chuyên trách làm việc tại các Bộ phận nghiệp vụ thuộc Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 20/6/2022

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thứ 4, 25/5/2022

Về việc công nhận xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnhTuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 25/5/2022

Về việc công nhận xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnhTuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 25/5/2022

Về việc công nhận xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnhTuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 25/5/2022

Về việc công nhận xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnhTuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 25/5/2022

Về việc công nhận xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnhTuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 25/5/2022

Về việc công nhận xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnhTuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
Tổng số: 45 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang