CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công nhận xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Thứ 2, 11/5/2020


Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công nhận xã Kim Quang, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới 2019

Thứ 2, 11/5/2020


Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công nhận xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Thứ 2, 1/4/2019


Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công nhận xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Thứ 2, 1/4/2019


Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công nhận xã xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Thứ 2, 1/4/2019


Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công nhận xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Thứ 2, 1/4/2019


Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công nhận xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Thứ 2, 1/4/2019


Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 18/3/2019


Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

Thứ 5, 14/3/2019


Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020”

Thứ 5, 14/3/2019Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang