icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Con nuôi >> Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 11/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp Thứ 3, 4/1/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều cảu Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/211/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 20/1/2021

Ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi
Tổng số: 2 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang