CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 327/BC-STP ngày 04/12/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định (lần 03) dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước; đơn giá thuê đất đối với xây dựng công trình ngầm trên địa...

Thứ 4, 4/12/2019


Báo cáo số 310/BC-STP ngày 21/11/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 21/11/2019


Báo cáo số 311/BC-STP ngày 21/11/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 21/11/2019


Báo cáo số 312/BC-STP ngày 21/11/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh được giao số lượngngười làm...

Thứ 5, 21/11/2019


Báo cáo số 313/BC-STP ngày 21/11/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định về đánh giá, xấp loại chất lượng hàng năm đối với UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 21/11/2019


Báo cáo số 305/BC-STP ngày 18/11/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 19/11/2019


Báo cáo số 308/BC-STP ngày 19/11/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 19/11/2019


Báo cáo số 306/BC-STP ngày 18/11/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 19/11/2019


Báo cáo số 297/BC-STP ngày 11/11/2019 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 12/11/2019


Báo cáo số 267/BC-STP ngày 11/10/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chí cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm thực hiện Chương trình...

Thứ 2, 14/10/2019Tổng số: 162 | Trang: 1 trên tổng số 17 trang