CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 177/BC-STP ngày 21/6/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 02)

Thứ 4, 22/6/2022


Báo cáo số 172/BC-STP ngày 18/6/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 2)

Thứ 2, 20/6/2022


Báo cáo số 160/BC-STP ngày 14/6/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (lần 3)

Thứ 4, 15/6/2022


Báo cáo số 153/BC-STP ngày 13/6/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thứ 3, 14/6/2022


Báo cáo số 145/BC-STP ngày 08/6/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 9/6/2022


Báo cáo số 141/BC-STP ngày 06/6/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 7/6/2022


Báo cáo số 142/BC-STP ngày 06/6/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 7/6/2022


Báo cáo số 137/BC-STP ngày 03/6/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, tiêu chí xác định địa bàn không đủ...

Thứ 2, 6/6/2022


Báo cáo số 139/BC-STP ngày 03/6/2022 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 – 2025

Thứ 2, 6/6/2022


Báo cáo số 124/BC-STP ngày 24/5/2022 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá chi phí dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 27/5/2022Tổng số: 304 | Trang: 1 trên tổng số 31 trang