CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 308/BC-STP ngày 08/12/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên...

Thứ 3, 12/12/2017


Báo cáo số 309/BC-STP ngày 08/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 12/12/2017


Báo cáo số 310/BC-STP ngày 08/12/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành về trách nhiệm quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 12/12/2017


Báo cáo số 257/BC-STP ngày 06/11/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và dử dụng phí thẩm định phuong án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thứ 5, 23/11/2017


Báo cáo số 276/BC-STP ngày 18/11/2017 của Sở Tư pháp

kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân...

Thứ 2, 20/11/2017


Báo cáo số 264/BC-STP ngày 10/11/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thâm định (lần 02) dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố

Thứ 4, 15/11/2017


Báo cáo số 252/BC-STP ngày 02/11/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định lần 02 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 3/11/2017


Báo cáo số 253/BC-STP ngày 03/11/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 3/11/2017


Báo cáo số 249/BC-STP ngày 27/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

kết quả thẩm định (lần 02) dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn...

Thứ 3, 31/10/2017


Báo cáo số 248/BC-STP ngày 20/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thẩm định lần 02 dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang; diện tích tối thiểu được...

Thứ 6, 27/10/2017Tổng số: 62 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang