CHUYÊN MỤC >> Báo cáo thẩm định văn bản
Báo cáo số 42/BC-STP ngày 30/3/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định Bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Thứ 4, 31/3/2021


Báo cáo số 35/BC-STP ngày 17/3/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 18/3/2021


Báo cáo số 11/BC-STP ngày 09/02/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 9/2/2021


Báo cáo số 354/BC-STP ngày 18/12/2020 của Sở Tư pháp

kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị ban hành kèm theo Quyết...

Thứ 6, 18/12/2020


Báo cáo số 319/BC-STP ngày 14/12/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán...

Thứ 6, 18/12/2020


Báo cáo số 327/BC-STP ngày 17/12/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng và người quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 17/12/2020


Báo cáo số 305/BC-STP ngày 09/12/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 10/12/2020


Báo cáo số 287/BC-STP ngày 27/11/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; mức chi đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 30/11/2020


Báo cáo số 288/BC-STP ngày 27/11/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025

Thứ 2, 30/11/2020


Báo cáo số 290/BC-STP ngày 29/11/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 30/11/2020Tổng số: 199 | Trang: 1 trên tổng số 20 trang