Đến tháng 12/2019, Sở Tư pháp đã trao đổi
9.514
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 09/12/2019 - 11:38
Đến tháng 12/2019, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 09/12/2019 - 11:38