Đến tháng 7/2020, Sở Tư pháp đã trao đổi
3.869
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 05/07/2020 - 14:06
Đến tháng 7/2020, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 05/07/2020 - 14:06