Đến tháng 8/2019, Sở Tư pháp đã trao đổi
4.972
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 19/08/2019 - 20:59
Đến tháng 8/2019, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,9%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 19/08/2019 - 20:59