Đến tháng 12/2018, Sở Tư pháp đã trao đổi
2.899
văn bản với các đơn vị. Cập nhật: 15/12/2018 - 15:49
Đến tháng 12/2018, Sở Tư pháp đã giải quyết
99,8%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 15/12/2018 - 15:49