CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 2958/QĐ-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020

Thứ 5, 28/11/2019


Công văn số 476/STP-TTr ngày 31/5/2016 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ

Thứ 3, 4/6/2019


Công văn số 2684-CV/TU ngày 25/02/2019 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

V/v thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/219 của Bộ Chính trị

Thứ 3, 5/3/2019


Quyết định số 195/QĐ-STP ngày 14/12/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019

Thứ 4, 19/12/2018


Báo cáo số 30/BC-STP ngày 14/3/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018

Thứ 5, 15/3/2018


Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp

Phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Thứ 6, 5/1/2018


Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 02/01/2018 của Sở Tư pháp

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Thứ 6, 5/1/2018


Quyết định số 164/QĐ-STP ngày 15/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018

Thứ 2, 25/12/2017


Công văn số 2230/UBND-NC ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 24/7/2017


Kế hhoachj số 59/KH-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 24/7/2017Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang