CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công vắn số 1386/STP-TTr ngày 14/12/2021 của Sở Tư pháp

V/v tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Thứ 4, 15/12/2021


Công văn số 1489/UBND-NC ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo chuyên đề về phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức,viên chức các cơ quan HCNN

Thứ 6, 21/5/2021


Quyết định số 2958/QĐ-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020

Thứ 5, 28/11/2019


Công văn số 476/STP-TTr ngày 31/5/2016 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ

Thứ 3, 4/6/2019


Công văn số 2684-CV/TU ngày 25/02/2019 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

V/v thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/219 của Bộ Chính trị

Thứ 3, 5/3/2019


Quyết định số 195/QĐ-STP ngày 14/12/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019

Thứ 4, 19/12/2018


Báo cáo số 30/BC-STP ngày 14/3/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018

Thứ 5, 15/3/2018


Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 29/12/2017 của Sở Tư pháp

Phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Thứ 6, 5/1/2018


Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 02/01/2018 của Sở Tư pháp

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Thứ 6, 5/1/2018


Quyết định số 164/QĐ-STP ngày 15/12/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018

Thứ 2, 25/12/2017Tổng số: 12 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang