icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Công chứng, chứng thực, ĐKGD bảo đảm >> Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 01/2024/TT-BTP ngày 01/02/2024 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 7/2/2024

Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về đăng ký biện pháp bảo đảm

Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 30/3/2021

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ Tư pháp Thứ 5, 31/12/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng...

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 Bộ Tư pháp Thứ 3, 14/4/2020

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp Thứ 2, 9/3/2020

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Thông tư 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp Thứ 4, 4/12/2019

Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thông tư số 01/2019/TT_BTP ngày 17/01/2019 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 12/2/2019

Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 16/1/2019

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên...

Thông tư số 08/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 3/7/2018

Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 5/9/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phi đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Tổng số: 12 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang