CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Quyết định số 60/QĐ-STP ngày 10/3/2022 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo “Đề án Tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

Thứ 6, 25/3/2022


Công văn số 489/BTP-BTTP ngày 22/02/2022 của Bộ Tư pháp

V/v chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Thứ 6, 4/3/2022


Quyết định số 29/BTV-QĐCY ngày 15/02/2022 cảu Hội Công chứng viên Việt Nam

Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử nhân sự Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 21/2/2022


Công văn số 101/STP-BT&HCTP ngày 28/01/2022 của Sở Tư pháp

V/v chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Thứ 7, 29/1/2022


Công văn số 272/UBND-TC ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Thứ 3, 25/1/2022


Thông báo số 05/TB-STP ngày 18/01/2022 của Sở Tư pháp

Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 3, 18/1/2022


Thông báo số 04/TB-STP ngày 18/01/2022 của Sở Tư pháp

Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 3, 18/1/2022


Thông báo số 40/TB-STP ngày 16/12/2021 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc ghi tên vào Danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Thứ 6, 17/12/2021


Công văn số 1143/STP- BT&HCTP ngày 13/10/2021 của Sở Tư pháp

V/v phối hợp xử lý phản ánh về hoạt động công chứng

Thứ 3, 14/12/2021


Công văn số 26/CV-HCCV ngày 12/11/2021 của Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Về việc thực hiện tự học tập nghiên cứu nghiệp vụ công chứng viên

Thứ 2, 22/11/2021Tổng số: 147 | Trang: 1 trên tổng số 15 trang