CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Thông báo số 40/TB-STP ngày 16/12/2021 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc ghi tên vào Danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Thứ 6, 17/12/2021


Công văn số 1143/STP- BT&HCTP ngày 13/10/2021 của Sở Tư pháp

V/v phối hợp xử lý phản ánh về hoạt động công chứng

Thứ 3, 14/12/2021


Công văn số 26/CV-HCCV ngày 12/11/2021 của Hội Công chứng viên tỉnh Tuyên Quang

Về việc thực hiện tự học tập nghiên cứu nghiệp vụ công chứng viên

Thứ 2, 22/11/2021


Công văn số 1284/STP-BT&HCTP 16/11/2021 của Sở Tư pháp

V/v phối hợp thực hiện công tác điều tra đối với hoạt động công chứng, chứng thực

Thứ 3, 16/11/2021


Quyết định số 229/QĐ-STP ngày 02/11/2021 của Sở Tư pháp

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Hữu Thảo

Thứ 5, 4/11/2021


Quyết định số 228/QĐ-STP ngày 01/11/2021 của Sở Tư pháp

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Thứ 3, 2/11/2021


Thông báo số 31/TB-STP ngày 19/10/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ghi tên vào Danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Thứ 4, 20/10/2021


Hướng dẫn số 64/HD-BTV ngày 04/10/2021 của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam

Hướng dẫn các hội công chứng viên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ

Thứ 5, 14/10/2021


Công văn số 1140/STP-BT&HCTP ngày 12/10/2021 của Sở Tư pháp

V/v quán triệt thực hiện cung cấp thông tin văn bản công chứng

Thứ 5, 14/10/2021


Quyết định số 215/QĐ-STP ngày 06/10/2021 của Sở Tư pháp

Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

Thứ 4, 6/10/2021Tổng số: 140 | Trang: 1 trên tổng số 14 trang