CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Thông báo số 15/TB-STP ngày 05/5/20201 của Sở Tư pháp

Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Thứ 4, 5/5/2021


Quyết định số 114/QĐ-STP ngày 05/5/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại Thẻ công chứng viên

Thứ 4, 5/5/2021


Thông báo số 04/TB-VPCC ngày 20/4/2021 của Văn phòng công chứng Nguyễn Hữu Thảo

về việc thay đổi tên gọi và giới thiệu mẫu dấu, chữ ký của công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Hữu Thảo

Thứ 3, 20/4/2021


Thông báo số 13/TB-STP ngày 14/4/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Hữu Thảo

Thứ 5, 15/4/2021


Thông báo số 12/TB-STP ngày 14/4/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng công chứng Ma Thị Sách

Thứ 5, 15/4/2021


Thông báo số 11/TB-STP ngày 14/4/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đối với Văn phòng công chứng Dương Thị Dực

Thứ 5, 15/4/2021


Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 12/4/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Thứ 2, 12/4/2021


Quyết định số 95/QĐ-STP ngày 12/4/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Thứ 2, 12/4/2021


Quyết định số 94/QĐ-STP ngày 12/4/2021 của Sở Tư pháp

Về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Thứ 2, 12/4/2021


Quyết định số 86/QĐ-STP ngày 29/3/2021 của Sở Tư pháp

Về ghi nhận việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Mai Lan

Thứ 2, 29/3/2021Tổng số: 111 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang