CHUYÊN MỤC >> Công chứng
Thông báo số 10/TB-STP ngày 02/3/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ghi tên vào Danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Thứ 4, 4/3/2020


Quyết định số 34/QĐ-STP ngày 28/02/2020 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020của Phòng Công chứng số 1

Thứ 2, 2/3/2020


Hướng dẫn số 35/HHCCVVN ngày 20/11/2019 của Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Về việc triển khai thực hiện "Điều khoản chuyển tiếp" của Điều lệ hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Thứ 3, 26/11/2019


Công văn số 2853/BTP-BTTP ngày 30/7/2019 của Bộ Tư pháp

V/v tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba

Thứ 5, 1/8/2019


Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 26/7/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Thứ 3, 30/7/2019Công văn số 318/STP-BTTP ngày 16/4/2019 của Sở Tư pháp

V/v kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba

Thứ 4, 17/4/2019


Quyết định số 53/QĐ-STP ngày 25/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Phê duyệt Kế hoạch công tác công chứng năm 2019 của Phòng Công chứng số 1

Thứ 6, 29/3/2019


Thông báo số 11/TB-STP ngày 05/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng

Thứ 3, 5/3/2019


Công văn số 449/BTP-BTTP ngày 12/02/2019 của Bộ Tư pháp

V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật công chứng năm 2014

Thứ 6, 22/2/2019Tổng số: 44 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang