HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 272/TB-VPCP 03/08/2020 Thông báo Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19
2 1215/STC-QLNS 31/07/2020 Công văn Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
3 2360/UBND-TH 30/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch phát triểnkinh tế -xã hội và Dự toán ngân sáchnhà nước năm 2021
4 1009/QĐ-UBND 30/07/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang
5 30/KH-STP 29/07/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
6 28/KH-STP 28/07/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phát triển kinh tếtập thểgiai đoạn 2021 -2025 và năm 2021
7 779/SLĐTBXH-BVCSTE-BĐG 28/07/2020 Công văn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội V/v thực hiện Chỉthịsố23/CT-TTg ngày 6/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
8 57/TB-BTP 27/07/2020 Thông báo Bộ Tư pháp Kết luận của Bộtrưởng Lê Thành Long tại Hội nghịsơ kết công tác tư pháp6tháng đầu năm 2020
9 2303/UBND-KGVX 27/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang tăng cườngcác biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
10 2316/UBND-THCB 27/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021
11 87/KH-UBND 27/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luậtvề phòng cháy và chữa cháy
12 86/KH-UBND 27/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kế hoạch số 348-KH/TU ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
13 84/KH-UBND 24/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX)
14 130/QĐ-STP 23/07/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án văn hóa công vụ
15 33/TB-STP 22/07/2020 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 06 tháng năm 2020
16 121/BC-KTĐNC 22/07/2020 Báo cáo Khối thi đua Nội chính Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm;phương hướng,nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang
17 1140/STC-QLNS 21/07/2020 Công văn Sở Tài chính thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính- ngân sách những tháng cuối năm 2020
18 2205/UBND-TNMT 20/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, cung ứng, sản xuất, kinh doanh các dịch vụ sử dụng nước khoáng Mỹ Lâm
19 2142/UBND-TH 15/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
20 78/KH-UBND 15/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
21 78/KH-UBND 15/07/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nướcngoài đến năm 2030
22 2117/UBND-TC 14/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính
23 2462/BTP-BCĐ 10/07/2020 Công văn Bộ Tư pháp Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp pháp Việt Nam
24 859/QĐ-UBND 08/07/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2016 -2020)
25 37-CTr/TU 08/07/2020 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
26 139/BC-STTTT 06/07/2020 Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông Tình hìnhthực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
27 147/BC-STP 04/07/2020 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”
28 2010/UBND-KGVX 03/07/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
29 23/KH-STP 03/07/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020; Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025
30 120/QĐ-STP 02/07/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc tặng thưởng "Giáy khen" cho tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020
31 20/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
32 18/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
33 19/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang(Khu 1 -phường An Tường, thành phố Tuyên Quang)
34 120/QĐ -STP 02/07/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc tặng thưởng “Giấy khen”cho tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020
35 753/QĐ-UBND 26/06/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019
36 402-KH/TU 26/06/2020 Kế hoạch Tỉnh ủy Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
37 115/QĐ-STP 25/06/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sáchnăm 2020
38 114/QĐ-STP 25/06/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí tuyển dụng viên chức thuộc Kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quangnăm 2019
39 731/QĐ-UBND 23/06/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Khen thưởng thành tích trong hoạt động Khối thi đuatrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
40 64/KH-UBND 18/06/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Namgiai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
41 20/KH-STP 10/06/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
42 203/TB-VPCP 10/06/2020 Thông báo Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
43 1681/UBND-ĐTXD 06/06/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
44 18/KH-STP 03/06/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổchức và hoạt động Thừa phát lại của SởTư pháp
45 500/STP-VP 02/06/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
46 1990/BTP-TĐKT 02/06/2020 Công văn Bộ Tư pháp V/v xây dựng bài viết về gương điển hình tiên tiến của đơn vị để phục vụ công tác in sách; gửi hình ảnh, tư liệu hoạt động của đơn vị phục vụ làm phim tư liệu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tư pháp
47 17/KH-STP 02/06/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025
48 553/SLĐTBXH-BTXH 01/06/2020 Công văn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Về việc tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo năm 2020
49 487/STP -VP 28/05/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020
50 607/QĐ-UBND 28/05/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh
51 201/QĐ-UBND 28/05/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021
52 16-QC/TU 27/05/2020 Quy chế Tỉnh ủy Tuyên Quang Quy chế hoạt động cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang
53 64-HD/BTGTU 27/05/2020 Hướng dẫn UBND tỉnh Tuyên Quang Hướng dẫn nhân dân tham gia, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 qua các phương tiện thông tin đại chúng
54 1260/QĐ-BTP 26/05/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020
55 1518/UBND-KGVX 25/05/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thếgiới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễQuốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020
56 1513/UBND-TC 25/05/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường thực thi pháp luật về mua sắm tài sản tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
57 477/STP-VP 25/05/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v khen thưởng dịp Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V(2020-2025)
58 15/KH-STP 21/05/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
59 1186/QĐ-BTP 21/05/2020 Quyết định Bộ Tư pháp V/v ban hành Kế hoạch của Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
60 30-QĐ/TU 20/05/2020 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
61 96/QĐ-STP 19/05/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề năm 2020
62 01/HD-HĐTĐKT 19/05/2020 Hướng dẫn Ban Thi đua - Khen thưởng Hướng dẫn khen thưởng dịp đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025)
63 01/HD-HĐTĐKT 19/05/2020 Công văn Ban Thi đua - Khen thưởng Hướng dẫn khen thưởng dịp đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025)
64 53/KH-UBND 18/05/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quanglần thứ V(2020-2025)
65 95/QĐ-STP 13/05/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Công nhận điển hình tiên tiến Sở Tư pháp giai đoạn 2015-2020
66 1060/QĐ-BTP 12/05/2020 Quyết định Bộ Tư pháp V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2020
67 1362/UBND-NC 11/05/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường công tác phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở
68 1353/UBND-KGVX 09/05/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19trong giai đoạn mới
69 89/QĐ-STP 08/05/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
70 16/NQ-HĐND 04/05/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
71 45/KH-UBND 29/04/2020 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt độngThừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
72 1231/UBND-NC 29/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành hệ dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2020
73 403/STP-BT&HCTP 29/04/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF
74 24/TB-STP 29/04/2020 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2020
75 15/NQ-HĐND 29/04/2020 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
76 1185/UBND-KGVX 24/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai các hoạt động hưởng ứngNgày Sách Việt Namlần thứ7 trên địa bàn tỉnh
77 1456/BTP-PBGDPL 22/04/2020 Công văn Bộ Tư pháp V/v tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19
78 376/STP-VP 22/04/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đề nghị đăng tải Danh mục tài liệu tham khảo thi tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tư pháp
79 1138/UBND-THCB 21/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Chính phủ
80 259/SNV-VTLT 16/04/2020 Công văn Sở Nội vụ V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác văn thư
81 55/BC-STP 14/04/2020 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tình hình thực hiện Luật Lưu trữ (từ năm 2012 đến năm 2019)
82 338/STP-VP 14/04/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thông báo gửi văn bản điện tử không kèm văn bản giấy
83 1018/UBND-KGVX 10/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/vhoạt động củacác loại hình, cơ sởsản xuất kinh doanh, công trìnhtrên địa bàn tỉnhtrong thời gian phòng, chống dịch COVID-19
84 1019/UBND-KGVX 10/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v báo cáo tình hình thực hiệncông tác phòng, chống dịch bệnhCOVID-19trên địa bàn tỉnh
85 999/UBND-NC 09/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Thông báo kết luận số 171-TB/TW của Ban Bí thư
86 1001/UBND-KGVX 09/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v quyết liệt hơn nữacác biện phápphòng, chống dịch COVID-19
87 974/UBND-KGVX 08/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19
88 973/UBND-KGVX 07/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
89 959/UBND-KGVX 07/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ
90 01/KH-BCĐ 05/04/2020 Kế hoạch Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2020
91 942/UBND-KGVX 04/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chỉ thị16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19
92 62/QĐ-STP 04/04/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt Phương án bố trí biên chế, tổ chức, nhân sự các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quangtheo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
93 49/BC-STTTT 01/04/2020 Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông Tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong quý I/2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
94 896/UBND-KGVX 01/04/2020 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/vtăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
95 10/KH-STP 01/04/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Trực giải quyết công việc tại cơ quanđợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 (Từ01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020)
96 301/STP-VP 31/03/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
97 06/KH-STP 04/03/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020
98 30/QĐ-STP 25/02/2020 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 344-KH/TU ngày 23/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
99 103/STP-VP 10/02/2020 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đăng ký thi đua năm 2020
100 26/QĐ-STP 10/02/2020 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2020

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG