HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 41/KH-STP 23/06/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Tư pháp
2 40/KH-STP 23/06/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Sở Tư pháp
3 174/BC-STP 19/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp quý II, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III năm 2022
4 169/BC-STP 17/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 06 và 06 tháng đầu năm 2022
5 161/BC-STP 14/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
6 105/QĐ-STP 13/06/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang
7 149/BC-STP 10/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp 06 tháng đầu năm 2022
8 148/BC-STP 10/06/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang trong 06 tháng đầu năm 2022
9 684/STP-VP 09/06/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022
10 29-KL/ĐU 06/06/2022 Kết luận Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộn) kỳ thứ hai mươi sáu (khóa X)
11 641/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang
12 2031/UBND-THVX 06/06/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
13 50-BC/ĐU 06/06/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 5/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2022
14 38/KH-STP 06/06/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022
15 37/KH-STP 06/06/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
16 2018/UBND-ĐTXD 04/06/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
17 36-KH/ĐU 02/06/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
18 104/KH-UBND 31/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
19 102/KH-UBND 31/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnhTuyên Quang
20 103/KH-UBND 31/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch triển khai hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2022
21 36/KH-STP 30/05/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2022
22 43-NQ/ĐU 30/05/2022 Nghị Quyết Đảng ủy Sở Tư pháp Nghị quyết Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
23 3205/BC-CAT-QLHC 28/05/2022 Báo cáo Công an tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06 ngày 18/02/2022 của thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
24 638/STP-VP 27/05/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC
25 130/BC-STP 25/05/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022
26 100/QĐ-STP 25/05/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022
27 623/STP-VP 24/05/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022
28 620/STP-VP 24/05/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ thuộc lĩnh vực tư pháp
29 99/QĐ-STP 20/05/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022
30 1770/UBND-THCBKS 20/05/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Văn bản số 3046/VPCP-KSTT
31 84/KH-UBND 19/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
32 83/KH-UBND 19/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
33 1743/UBND-THCBKS 19/05/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Văn bản số 409-KL/TU
34 1732/UBND-NC 19/05/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 theo Văn bản số 2866 của Văn phòng Chính phủ
35 88/KH-UBND 19/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022
36 861-QĐ/ĐUK 18/05/2022 Quyết định Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Chuẩn y kết quả bầu cử Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025
37 1185/QĐ-BTP 18/05/2022 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm
38 18-QĐ/ĐU 16/05/2022 Quyết định Đảng ủy Sở Tư pháp Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022
39 109/BC-STP 16/05/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2022
40 103/BC-BTP 16/05/2022 Báo cáo Bộ Tư pháp Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua do Bộ, ngànhTư pháp phát động
41 107/BC-STP 14/05/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp (Tháng 05 năm 2022)
42 558/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 13/05/2022 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc cung cấp thông tin; khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang
43 34/KH-STP 11/05/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang về hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2022
44 28-KL/ĐU 05/05/2022 Kết luận Đảng ủy Sở Tư pháp Kết luật Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) kỳ thứ hai mươi năm (khóa X)
45 1507/UBND-NC 05/05/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Lựa chọn đề cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn, tôn vinh "Gương sáng Pháp luật" năm 2022
46 274/QĐ-UBND 04/05/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
47 741/QĐ-BTP 29/04/2022 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp năm 2022
48 479/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025
49 473/QĐ-UBND 28/04/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc bổ sung thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang
50 264/QĐ-UBND 28/04/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
51 69/KH-UBND 27/04/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học,cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025
52 704/QĐ-BTP 26/04/2022 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua và Phụ lục cách đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
53 1387/UBND-TH 25/04/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết kinh tế - xã hội
54 55/KH-UBND 20/04/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
55 34/TB-UBND 18/04/2022 Thông báo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết luận cuộc họp về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác đất đắp cho các dự án trên địa bàn tỉnh
56 1289/UBND-NC 18/04/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
57 47-BC/ĐU 18/04/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
58 81/BC-STP 17/04/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2022
59 1266/UBND-NC 16/04/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 theo Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ
60 78/BC-STP 15/04/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp (Tháng 04 năm 2022)
61 662/SKH-THKHQH 15/04/2022 Công văn Sở Kế hoạch và đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
62 33/TB-UBND 13/04/2022 Thông báo UBND tỉnh Tuyên Quang Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh-Tổ tưởng Tổ công tác 68 tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
63 46-BC/ĐU 12/04/2022 Báo cáo Đảng ủy Sở Tư pháp Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác tháng 3/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2022
64 1132/BTP-TĐKT 12/04/2022 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn tổng kết, xét, đề nghị khen thưởng tổng kết đợt thi đua cao điểm nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2022.
65 54/KH/UBND 12/04/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII
66 69/BC-STP 10/04/2022 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
67 28/KH-STP 08/04/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2022
68 11/TB-STP 07/04/2022 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý I năm 2022
69 1115/UBND-THVX 05/04/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Cung cấp dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số
70 1504/UBND-NC 05/04/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Tăng cường thực hiện công tác thi hành án hành chính
71 27/KH-STP 04/04/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Thông báo số 12/TB-VPVP ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
72 35-KH/ĐU 01/04/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận năm 2022
73 1040/UBND-NC 31/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
74 34-KH/ĐU 31/03/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
75 33-KH/ĐU 30/03/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
76 02/QĐ-BCĐ 26/03/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
77 24/KH-STP 25/03/2022 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch công tác xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
78 29-KH/ĐU 23/03/2022 Kế hoạch Đảng ủy Sở Tư pháp Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
79 138/QĐ-UBND 22/03/2022 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
80 1562/CAT-QLHC 19/03/2022 Công văn Công an tỉnh Tuyên Quang Đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định 06 của Thủ tướng chính phủ
81 67/QĐ-STP 18/03/2022 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách (06/9/1997 -06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâmTrợ giúp pháp lý nhà nước, SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang (19/12/2002 -19/12/2022)
82 870/UBND-TH 18/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ
83 45/KH-UBND 18/03/2022 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
84 849/UBND-THVX 18/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022
85 23/BC-VP 17/03/2022 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 01/02/2022 đến ngày 15/3/2022
86 844/UBND-TH 17/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 16/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
87 791-QĐ/ĐUK 17/03/2022 Quyết định Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
88 23/BC-VP 17/03/2022 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hànhtừ ngày 01/02/2022đến ngày 15/3/2022
89 03/NQ-HĐND 14/03/2022 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng thiếc Phú Lâm
90 06/NQ-HĐND 14/03/2022 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
91 07/NQ-HĐND 14/03/2022 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến đá granit và đá phiến làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Thành Công, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
92 04/NQ-HĐND 14/03/2022 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
93 05/NQ-HĐND 14/03/2022 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022, tỉnh Tuyên Quang
94 02/NQ-HĐND 14/03/2022 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
95 790/UBND-NC 12/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an
96 545/STC-TCĐT 11/03/2022 Công văn Sở Tài chính Hướng đẫn trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
97 47-KH/ĐUK 11/03/2022 Kế hoạch Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
98 771/UBND-ĐTXD 11/03/2022 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Văn bản số 1439/VPCP-CN ngày 07/3/2022 của Văn phòng Chính phủ
99 48-KH/ĐUK 11/03/2022 Quyết định Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
100 170-KH/TU 10/03/2022 Kế hoạch Tỉnh ủy Tuyên Quang Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3 và đối tượng 4) năm 2022

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG