HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP

Chọn Thể loại văn bản:
Chọn lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành văn bản:
Năm ban hành văn bản:
Nhập cụm từ tìm kiếm:

STTSố-KHNgày BHThể loạiCơ quan ban hànhTrích yếu
1 01/CTr-HĐND 02/01/2018 Quyết định Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
2 01/CTr-HĐND 02/01/2018 Quyết định Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
3 911-CV/TU 28/12/2017 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang V/v tổ chức Tết năm 2018
4 110/KH-UBND 14/12/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
5 1143/STP-VP 08/12/2017 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v đôn đốc gửi báo cáo tự kiểm tra công tác tư pháp năm 2017
6 26/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị Quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018
7 41/KH-STP 06/12/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
8 3816/UBND-NC 02/12/2017 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động thi đua năm 2018
9 103/KH-UBND 02/12/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện "Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10 176/BC-UBND 27/11/2017 Báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018
11 282/BC-STP 21/11/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 11, phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2017
12 281/BC-STP 21/11/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và các Nghị quyết của Chính phủ; đề xuất nhiệm vụ giải pháp năm 2018
13 271/BC-STP 15/11/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, giai đoạn 2013-2017
14 268/BC-STP 14/11/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
15 263/BC-STP 10/11/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
16 04/QCPH-UBND 10/11/2017 Quy chế UBND tỉnh Tuyên Quang Quy chế phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa Tỉnh Yên Bái với tỉnh Tuyên Quang
17 251/BC-STP 31/10/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017
18 138/QĐ-STP 25/10/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
19 1218/QĐ-UBND 24/10/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang V/v phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
20 246/BC-STP 24/10/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 10/2017, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2017
21 29/TB-STP 20/10/2017 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2017
22 969/STP-VP 19/10/2017 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v thực hiện báo cáo thống kê định kỳ ngành Tư pháp năm 2017
23 99/NQ-CP 03/10/2017 Nghị Quyết Chính Phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
24 345/QĐ-UBND 02/10/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang
25 211/BC-STP 20/09/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; Chương trình hành động số 06/CT-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh quý III năm 2017
26 78/KH/UBND 18/09/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030
27 13/QĐ-UBND 18/09/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
28 205/BC-STP 14/09/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 9/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2017
29 35/KH-STP 11/09/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 27/6/2017 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tac phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30 74/KH-UBND 08/09/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại
31 34/KH-STP 31/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phát triển kinh tế tập thể năm 2018
32 114/QĐ-STP 28/08/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền hành chính quốc gia an toàn, bền vững
33 287/QĐ-UBND 28/08/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
34 194/BC-KTĐNC 24/08/2017 Báo cáo Khối thi đua Nội chính Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
35 2577/UBND-NC 22/08/2017 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
36 32/KH-STP 21/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020
37 72-QĐ/BNCTU 21/08/2017 Quyết định Ban Nội chính Tỉnh ủy Ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
38 1256/QĐ-TTg 21/08/2017 Quyết định Chính Phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu phat triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020
39 191/BC-STP 18/08/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017
40 65/TTr-STP 15/08/2017 Tờ trình Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Đề nghị tặng “Bằng khen” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý (Giai đoạn 2011 - 2016)
41 108/QĐ-STP 15/08/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
42 29/KH-STP 11/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017); 20 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1991 - 06/9/2017)
43 30/KH-STP 11/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
44 30/KH-KVTĐ 10/08/2017 Kế hoạch Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
45 262/QĐ-UBND 09/08/2017 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Thành lập Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Tuyên Quang
46 66/KH-UBND 05/08/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
47 28/KH-STP 03/08/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Phát triển kinh tế xã hội năm 2017
48 29-QĐ/BCSĐ 02/08/2017 Quyết định Bộ Tư pháp Phê duyệt Đề án: "Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong các hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp của Bộ Tư pháp
49 1591-CV/TU 31/07/2017 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị
50 17-CTr/TU 31/07/2017 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
51 16-CTr/TU 31/07/2017 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
52 18-CTr/TU 31/07/2017 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
53 167/BC-STP 21/07/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả tự kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng (từ năm 2015 đến năm 2016)
54 165/BC-STP 20/07/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 7/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2017
55 176-BC/TU 18/07/2017 Báo cáo Tỉnh ủy Tuyên Quang Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
56 21/TB-STP 17/07/2017 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết luận Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017
57 02/CT-UBND 14/07/2017 Chỉ thị UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
58 157/BC-STP 14/07/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng
59 71/2017/TT-BTC 13/07/2017 Thông tư Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020
60 57/KH-UBND 13/07/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
61 2586/KH-BCĐ-CAT-TM 05/07/2017 Kế hoạch Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020
62 23/KH-STP 30/06/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kiểm tra công tác tư pháp năm 2017
63 928/QĐ-BTP 29/06/2017 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của ngành Tư pháp giai đoạn 2017-2020
64 15-CTr/TU 27/06/2017 Chương trình hành động Tỉnh ủy Tuyên Quang CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
65 01-CT/TU 27/06/2017 Chỉ thị Tỉnh ủy Tuyên Quang Chỉ thị Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
66 1952/UBND-KGVX 26/06/2017 Công văn UBND tỉnh Tuyên Quang V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chi trả chế độ nhuận bút
67 483/STP-VP 26/06/2017 Công văn Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v lập hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2017
68 108/BC-KVTĐ 23/06/2017 Báo cáo Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
69 138/BC-STP 23/06/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
70 2952-CV/BTCTW 20/06/2017 Công văn Ban Tổ chức Trung ương V/v xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng
71 2075/BTP-TĐKT 20/06/2017 Công văn Bộ Tư pháp V/v đính chính công văn số 2039/BTP-TĐKT hướng dẫn kinh phí hỗ trợ và tiền thưởng từ nguồn Quỹ thi đua, khen thưởng ngành tư pháp năm 2017
72 119/BC-STP 19/06/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả công tác tư pháp tháng 6/2017; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2017
73 2033/BTP-TĐKT 15/06/2017 Quyết định Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn xét, đề nghị tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2017
74 61/2017/TT-BTC 15/06/2017 Thông tư Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ
75 1487-CV/TU 14/06/2017 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
76 114/BC-STP 14/06/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2017
77 21/KH-STP 14/06/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang, 6 tháng đầu năm 2017
78 20/KH-STP 07/06/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2017
79 43/KH-UBND 06/06/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
80 100/BC-STP 05/06/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
81 92/BC-STP 29/05/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
82 65/QĐ-STP 24/05/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang
83 18/KH-STP 22/05/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Đề án “Hợp tác về quốc phòng, chống mua bán người”, Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, năm 2017
84 12/TB-STP 22/05/2017 Thông báo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I năm 2017
85 84/BC-STP 19/05/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2017
86 950-CV/BTCTU 19/05/2017 Công văn Tỉnh ủy Tuyên Quang V/v sao gửi văn bản xác định tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị
87 41/KH-UBND 19/05/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020
88 81/BC-STP 17/05/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo đánh giá cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2011 - 2016
89 622/QĐ-TTg 10/05/2017 Quyết định Chính Phủ Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
90 17/KH-STP 10/05/2017 Kế hoạch Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025”
91 73/BC-STP 09/05/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Kết quả thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
92 36/KH-UBND 09/05/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020
93 1478/KH-CAT-PV11 05/05/2017 Kế hoạch Công an tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án: "Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người" Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 năm 2017
94 61/QĐ-STP 03/05/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang V/v ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017)
95 60/QĐ-STP 03/05/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021
96 59/QĐ-STP 03/05/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Tuyên Quang tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017”
97 40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Thông tư Bộ Tài chính Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
98 52/QĐ-STP 28/04/2017 Quyết định Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
99 33/KH-UBND 28/04/2017 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 16/02/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
100 60/BC-STP 26/04/2017 Báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 4/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2017

BBT WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG