CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 92/QĐ-STP ngày 09/4/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Phương án khảo sát đánh giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 9/4/2021


Công văn số 227/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 24/3/2021 của Sở Tư pháp

V/v tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh

Thứ 4, 24/3/2021


Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 31/01/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Tư pháp năm 2021

Thứ 3, 2/2/2021


Công văn số 117/SKH-ĐKKD ngày 29/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

V/v chuyển ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau Chương trình “Cà phê doanh nhân” kỳ tháng 01năm 2021

Thứ 2, 1/2/2021


Quyết định số 35/QĐ-STP ngày 27/01/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại và Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ...

Thứ 5, 28/1/2021


Quyết định số 25/QĐ-STP ngày 19/01/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Thứ 3, 19/1/2021


Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 18/01/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 -2025

Thứ 2, 18/1/2021


Kế hoạch số 06 /KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Thứ 4, 13/1/2021


Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 -2025

Thứ 6, 18/12/2020


Công văn số 2929/UBND-TH ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 2, 21/9/2020Tổng số: 61 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang