CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo cáo số 138/BC-STP ngày 26/6/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 6, 26/6/2020Báo cáo số 114/BC-STP ngày 09/6/2020 cảu Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020

Thứ 4, 10/6/2020


Quyết định số 1322/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 của Bộ Tư pháp

Phê duyệt danh sách cá nhân, tổ chức tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật (đợt 1) của Bộ Tư pháp.

Thứ 5, 4/6/2020


Báo cáo số 104/BC-STP ngày 02/6/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trong 6 tháng đầu năm 2020

Thứ 4, 3/6/2020


Báo cáo số 89/BC-STP ngày 20/5/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2011 -2020; đề xuất nội dung xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 -2030

Thứ 5, 21/5/2020


Công văn số 433/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 14/5/2020 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

Thứ 6, 15/5/2020


Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tinh Tuyên Quang

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thứ 2, 4/5/2020


Kế hoạch số 60/KH-STP ngày 31/3/2020 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Tư pháp năm 2020

Thứ 4, 1/4/2020


Báo cáo số 22/BC-STP ngày 10/3/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ quý I năm 2020

Thứ 5, 12/3/2020Tổng số: 47 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang