CHUYÊN MỤC >> Theo dõi thi hành pháp luật
Quyết định số 60/QĐ-STP ngày 23/02/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2021

Thứ 3, 23/2/2021


Quyết định số 104/QĐ-BTP ngày 26/01/2021 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021

Thứ 6, 19/2/2021


Báo cáo số 333/BC-STP ngày 21/12/2020 của Sở Tư pháp

Sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022

Thứ 2, 28/12/2020


Báo cáo số 301/BC-STP ngày 06/12/2020 của Sở Tư pháp

Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2020

Thứ 4, 9/12/2020


Quyết định số 187/QĐ-STP ngày 04/11/2020 của Sở Tư pháp

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 4/11/2020


Quyết định số 179/QĐ-STP ngày 25/10/2020 của Sở Tư pháp

Ban hành Phương án khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

Thứ 2, 26/10/2020


Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 12/10/2020 của Sở Tư pháp

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 12/10/2020


Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

Thứ 2, 21/9/2020


Công văn số 2703/UBND-NC ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020

Thứ 6, 4/9/2020


Quyết định số 1548/QĐ-BTP ngày 08/7/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020

Thứ 6, 10/7/2020Tổng số: 53 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang