CHUYÊN MỤC >> Theo dõi thi hành pháp luật
Công văn số 731/STP-XDKTTHPL &PBGDPL. ngày 16/6/2022 của Sở Tư pháp

Về việc gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022

Thứ 2, 20/6/2022


Quyết định số 44/QĐ-STP ngày 28/02/2021 của Sở Tư pháp

Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 2, 28/2/2022


Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Theo dõi tình hình thi hành pháp luậ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 6, 18/2/2022


Quyết định số 93/QĐ-BTP ngày 24/01/2022 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2022

Thứ 5, 27/1/2022


Báo cáo số 277/BC-STP ngày 18/11/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy; việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Thứ 3, 4/1/2022


Báo cáo số 370/BC-STP ngày 30/12/2021 của Sở Tư pháp

Tổng hợp kết quả khảo sát hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng; phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 2, 3/1/2022


Quyết định số 236/QĐ-STP. ngày 12/11/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Phương án khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng; phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 22/11/2021


Quyết định số 236/QĐ-STP ngày 12/11/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Phương án khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng; phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 18/11/2021


Công văn số 968/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 30/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm; kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Thứ 2, 30/8/2021


Báo cáo số 494/BC-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về đấu giá tài sản

Thứ 5, 12/8/2021Tổng số: 69 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang