CHUYÊN MỤC >> Theo dõi thi hành pháp luật
Báo cáo số 277/BC-STP ngày 18/11/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy; việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Thứ 3, 4/1/2022


Báo cáo số 370/BC-STP ngày 30/12/2021 của Sở Tư pháp

Tổng hợp kết quả khảo sát hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng; phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 2, 3/1/2022


Quyết định số 236/QĐ-STP. ngày 12/11/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Phương án khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng; phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 22/11/2021


Quyết định số 236/QĐ-STP ngày 12/11/2021 của Sở Tư pháp

Ban hành Phương án khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng; phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 18/11/2021


Công văn số 968/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 30/8/2021 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo tự kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm; kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Thứ 2, 30/8/2021


Báo cáo số 494/BC-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về đấu giá tài sản

Thứ 5, 12/8/2021


Công văn số 867/STP-TTr ngày 05/8/2021 của Sở Tư pháp

Về báo cáo việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Thứ 5, 5/8/2021


Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Thứ 2, 2/8/2021


Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy; việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Thứ 2, 2/8/2021


Công văn số 2306/BTP-BTTP ngày 13/7/2021 của Bộ tư pháp

V/v theo dõi thi hành pháp luật về đấu giá tài sản

Thứ 4, 14/7/2021Tổng số: 65 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang