CHUYÊN MỤC >> Theo dõi thi hành pháp luật
Công văn số 911/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 22/9/2019 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Thứ 2, 23/9/2019


Công văn số 692 /STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 12/7/2019 của Sở Tư pháp

Về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật năm 2019

Thứ 2, 15/7/2019


Công vắn số 528/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/6/2019 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2019

Thứ 2, 10/6/2019


Công văn số 529/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/6/2019 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thứ 2, 10/6/2019


Công văn số 445/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 22/5/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc báo cáo tình hình thi hành chính sách pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Thứ 5, 23/5/2019


Quyết định số 519/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Thứ 2, 11/3/2019


Quyết định số 27/Đ-STP ngày 15/02/2019 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2019

Thứ 5, 21/2/2019


Quyết định số 21/QĐ-STP ngày 28/01/2019 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Thứ 2, 18/2/2019


Kế hoach số 15/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ 2, 4/2/2019


Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ 2, 4/2/2019Tổng số: 38 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang