icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> CHUYÊN MỤC THEO NGHỊ ĐỊNH 43 >> Thông tin quy hoạch

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 20/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 6, 23/3/2018

Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020

Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 25/11/2015

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 18/4/2013

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 20/2/2012

Về việc phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang