CHUYÊN MỤC >> Xử lý vi phạm hành chính
Công văn số 5193/UBND-NC ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thi hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, trị trấn

Thứ 6, 7/1/2022


Hội nghị tập huấn chuyên sâu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày 22/12/2021, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thứ 5, 23/12/2021


Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 22/12/2021 của Sở Tư pháp

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Thứ 5, 23/12/2021


Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 14/12/2021


Công văn số 4916/UBND-NC ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tăng cường thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính

Thứ 3, 14/12/2021


Công văn số 1182/STP-TTr ngày 22/10/2021 của Sở Tư pháp

V/v mời tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính 2021

Thứ 6, 22/10/2021


Quyết định số 135/QĐ-STP ngày 02/6/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới giai đoạn 2021-2025: "Đề án Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"

Thứ 3, 14/9/2021


Báo cáo số 599/BC-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Thứ 3, 24/8/2021


Kế hoạch số 23/KH- STP ngày 01/6/2021 của Sở Tư pháp

Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Thứ 6, 20/8/2021


Công văn số 605/STP-TTr ngày 15/6/2021 của Sở Tư pháp

V/v đôn đốc báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021

Thứ 3, 15/6/2021Tổng số: 46 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang