CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 10/01/2022 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Thứ 3, 11/1/2022


Công văn số 14/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 06/01/2022 của Sở Tư pháp

V/v đề nghị báo cáo kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Thứ 5, 6/1/2022


Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 6, 31/12/2021


Công văn số 1172/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 20/10/2021 của Sở Tư pháp

V/v mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Thứ 4, 20/10/2021


Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 05/10/2021 của Sở Tư pháp

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Thứ 4, 6/10/2021


Công văn số 811/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 20/7/2021 của Sở Tư pháp

V/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung

Thứ 4, 21/7/2021


Công văn số 731/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 12/7/2021 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo Danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết

Thứ 2, 12/7/2021


Công văn số 3798/BTP-VĐCXDPL ngày 13/10/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL

Thứ 4, 14/10/2020


Công văn số 866/STP - XDKTTHPL&PBGDPL ngày 30/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban dân tộc và Bộ Tư pháp, giai đoạn 2014-2020

Thứ 5, 1/10/2020


Công văn số 2957/UBND-NC ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổsung một sốđiều của Luật Ban hành văn bản QPPL

Thứ 3, 22/9/2020Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang