CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Công văn số 1768/UBND-NC ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v gửi Danh mục văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022

Thứ 2, 23/5/2022


Công văn số 1441/UBND-NC ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tham mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 5, 28/4/2022


Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phân công chuẩn bị tài liệu kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Thứ 3, 19/4/2022


Công văn số 480/UBND-NC ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v rà soát, xử lý văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ 2, 21/2/2022


Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 11/2/2022


Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thốnghóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 10/2/2022


Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần

Thứ 4, 9/2/2022


Quyết định số 12/QĐ-STP ngày 10/01/2022 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Thứ 3, 11/1/2022


Công văn số 14/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 06/01/2022 của Sở Tư pháp

V/v đề nghị báo cáo kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Thứ 5, 6/1/2022


Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 6, 31/12/2021Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang