icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL >> Văn bản chỉ đạo, điều hành

Công văn số 1630/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 17/11/2023 của Sở Tư pháp Thứ 6, 17/11/2023

Về việc mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

Công văn số 478/BTP-KTRVB ngày 16/02/2023 của Bộ Tư pháp Thứ 2, 20/2/2023

Về việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC

Công văn số 1580/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/12/2022 của Sở Tư pháp Thứ 3, 20/12/2022

Về việc mời dự Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

Công văn số 999/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 16/8/2022 của Sở Tư pháp Thứ 4, 17/8/2022

Về việc Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Công văn số 747/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 23/6/2022 của Sở Tư pháp Thứ 5, 23/6/2022

Về việc hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh

Công văn số 748/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 23/6/2022 của Sở Tư pháp Thứ 5, 23/6/2022

Về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến Hiệp định CPTPP

Công văn số 1768/UBND-NC ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 23/5/2022

V/v gửi Danh mục văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022

Công văn số 1441/UBND-NC ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 28/4/2022

V/v tham mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 3, 19/4/2022

Phân công chuẩn bị tài liệu kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX
Tổng số: 31 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang