CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 31/QĐ-STP ngày 27/02/2020 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Thứ 2, 9/3/2020


Quyết định số 27/QĐ-STP ngày 13/12/2020 của Sở Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Thứ 6, 14/2/2020


Công văn số 805 /STP-XD&KTVB ngày 13/8/2019 của Sở Tư pháp

V/v đánh giá kết quảhoạt động của doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 03 năm (2016 -2018)

Thứ 5, 15/8/2019


Công văn số 152/CTGPL-CS&QLNV ngày 12/4/2019 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

V/v Thực hiện một số nhiệm vụ triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Thứ 2, 22/4/2019


Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019

Chủ nhật, 24/3/2019


Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 27/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Thứ 5, 28/2/2019


Báo cáo số 286/BC-STP ngày 17/12/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (Tháng 12)

Thứ 4, 26/12/2018


Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 5/12/2018


Báo cáo số 239/BC-STP ngày 16/11/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả trợ giúp pháp lý người nghèo (Tháng 11)

Thứ 4, 21/11/2018


Thông báo số 53/TB-STP ngày 26/10/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Thông báo danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 7/11/2018Tổng số: 52 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang