CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Thứ 3, 12/12/2017


Báo cáo số 280/BC-STP ngày 21/11/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (Kỳ báo cáo tháng 11 năm 2017)

Thứ 5, 23/11/2017


Quyết định số 1767/QĐ-BTP ngày 27/10/2017 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp

Thứ 5, 2/11/2017


Báo cáo số 245/BC-STP ngày 20/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (kỳ báo cáo tháng 10 năm 2017)

Thứ 2, 23/10/2017


Báo cáo số 208/BC-STP ngày 15/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (kỳ báo cáo tháng 9/2017)

Thứ 5, 28/9/2017


Báo cáo số 187/BC-STP ngày 17/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (kỳ báo cáo tháng 8 năm 2017)

Thứ 6, 18/8/2017


Báo cáo số 131/BC-STP ngày 20/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo (Kỳ báo cáo tháng 6/2017)

Thứ 6, 23/6/2017


Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 14/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017

Thứ 2, 19/6/2017


Công văn số 1886/BTP-TGPL ngày 05/6/2017 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn về nội dung và thủ tục thanh quyết toán đối với các hoạt động của Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg

Thứ 2, 12/6/2017


Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/5/2017 của Bộ Tư pháp

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Thứ 4, 24/5/2017Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang