CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 28/3/2018 của Sở Tư pháp

Thực hiện công tác về bồi thường của Nhà nước năm 2018

Thứ 6, 6/4/2018


Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường

Thứ 4, 21/3/2018


Công văn số 87/STP-HCTP ngày 29/01/2018 của Sở Tư pháp

V/v rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thưc hiện công tác bồi thường của Nhà nước

Thứ 5, 1/2/2018


Quyết định số 03/QĐ-STP ngày 03/01/2018 của Sở Tư pháp

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực Tư pháp

Thứ 3, 9/1/2018


Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 14/12/2017


Công văn số 3225/BTP-BTNN ngày 06/9/2017 cảu Bộ Tư pháp

V/v triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Thứ 3, 12/9/2017


Công văn số 696/STP-HCTP ngày 10/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v báo cáo công tác bồi thường Nhà nước năm 2017

Thứ 2, 14/8/2017


Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

Báo cáo kết quả công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

Thứ 5, 20/4/2017


Công văn số 205/STP-HCTP ngày 24/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v báo cáo công tác bồi thường Nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

Thứ 3, 28/3/2017


Kế hoạch số 06/KH-STP ngày 16/02/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch thực hiện công tác về bồi thường của Nhà nước năm 2017

Thứ 5, 16/2/2017Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang