icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Bồi thường nhà nước >> Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 145/BTNN-NV1 ngày 28/4/2022 của Cục Bồi thường nhà nước Thứ 4, 4/5/2022

V/v triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 22/02/2022 của Sở Tư pháp Thứ 7, 26/3/2022

Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2022

Kế hoạch số 03/KH-BTNN ngày 04/3/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 3, 8/3/2022

Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 23/2/2022

Thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công văn số 25/BTP-BTNN ngày 05/01/2022 của Bộ Tư pháp Thứ 6, 7/1/2022

V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Công văn số 2311/UBND-NC ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quuang Thứ 2, 12/7/2021

V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về công tác bồi thường nhà nước năm 2021

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thứ 2, 22/3/2021

Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch số 06/KH-STP ngày 23/02/2021 của Sở Tư pháp Thứ 4, 10/3/2021

Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2021

Công văn số 227/BTNN-BT ngày 25/8/2020 của Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp Thứ 5, 3/9/2020

Về việc đề nghị phối hợp trong công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

Quyết định số 116/QĐ-STP ngày 25/6/2020 của Sở Tư pháp Thứ 6, 26/6/2020

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường của nhà nước và tình hình giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Tổng số: 25 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang