CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 410/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/5/2021 của Sở Tư pháp

Về việc gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021

Thứ 6, 7/5/2021


Công văn số 404/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 06/5/2021 của Sở Tư pháp

V/v gửi hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh

Thứ 6, 7/5/2021


Công văn số 348/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 26/4/2021 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 29/4/2021


Công văn số 323/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 20/4/2021 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 3, 20/4/2021


Công văn số 269/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 03/4/2021 của Sở Tư pháp

V/v hướng dẫn lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh

Thứ 2, 5/4/2021


Công văn số 268/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 03/4/2021 của Sở Tư pháp

V/v gửi hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh

Thứ 2, 5/4/2021


Công văn số 258/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 31/3/2021 của Sở Tư pháp

V/v hướng dẫn một số nội dung về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh

Thứ 5, 1/4/2021


Quyết định số 84/QĐ-STP ngày 25/3/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 26/3/2021


Công văn số 228/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 24/3/2021 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 24/3/2021


Công văn số 158/STP-XDKTTHPL&PBGLPL ngày 09/3/2021 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định Bãi bỏ 11 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Thứ 4, 10/3/2021Tổng số: 233 | Trang: 1 trên tổng số 24 trang