CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 1157 /STP-XD&KTVB ngày 22/11/2019 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 6, 22/11/2019


Công văn số 1145/STP-XD&KTVB ngày 18/11/2019 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 18/11/2019


Công văn số 1125/STP-XD&KTVB ngày 13/11/2019 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 13/11/2019


Công văn số 1123/STP-XD&KTVB ngày 12/11/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 13/11/2019


Công văn số 1094/STP-XD&KTVB ngày 29/10/2019 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 30/10/2019


Tờ trình số 91/TTr-STP ngày 08/10/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Thứ 4, 9/10/2019


Công văn số 957/STP-XD&KTVB ngày 08/10/2019 của Sở Tư pháp

V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Thứ 3, 8/10/2019


Công văn số 934/STP-XD&KTVB ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 2/10/2019


Công văn số 935/STP-XD&KTVB ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 2/10/2019


Công văn số 909 /STP-XD&KTVB ngày 22/9/2019 của Sở Tư pháp

V/v lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình

Thứ 2, 23/9/2019Tổng số: 180 | Trang: 1 trên tổng số 18 trang