CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Báo cáo số 123/BC-STP ngày 16/6/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 17/6/2020


Công văn số 532/STP-XDKTTHPL&PBGLPL ngày 15/6/2020 của Sở Tư pháp

V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết

Thứ 2, 15/6/2020


Quyết định số 99/QĐ-STP ngày 08/6/2020 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồngtư vấn thẩm địnhđề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 9/6/2020


Công văn số 507/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 08/6/2020 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết

Thứ 2, 8/6/2020


Quyết định số 98/QĐ-STP ngày 02/6/2020 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình, dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 3/6/2020


Công văn số 497/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 02/6/2020 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 3/6/2020


Báo cáo số 98/BC-STP ngày 29/5/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 1/6/2020


Báo cáo số 99/BC-STP ngày 29/5/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 1/6/2020


Báo cáo số 65/BC-STP ngày 27/4/2020 của Sở Tư pháp

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 27/4/2020


Công văn số 369/XDKTTHPL&PBGDPL ngày 21/4/2020 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định

Thứ 3, 21/4/2020Tổng số: 196 | Trang: 1 trên tổng số 20 trang