CHUYÊN MỤC >> Xây dựng văn bản
Công văn số 806/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 19/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; danh mục nghị quyết QPPL quy định chi tiết

Thứ 2, 21/9/2020


Công văn số 804/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 18/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v hướng dẫn, đôn đốc lập đề nghịxây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình

Thứ 7, 19/9/2020


Công văn số 2816/UBND-NC ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình năm 2021

Thứ 2, 14/9/2020


Công văn số 779/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 08/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 5, 10/9/2020


Quyết định số 152/QĐ-STP ngày 04/9/2020 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 7/9/2020


Công văn số 771/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 04/9/2020 của Sở Tư pháp

Về việc mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 2, 7/9/2020


Quyết định số 150/QĐ-STP ngày 01/9/2020 của Sở Tư pháp

Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 2/9/2020


Công văn số 765/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 01/9/2020 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ 4, 2/9/2020


Quyết định số 137/QĐ-STP ngày 30/7/2020 của Sở Tư pháp

Thành lập hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 31/7/2020


Công văn số 661/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 30/7/2020 của Sở Tư pháp

V/v mời họp Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết

Thứ 6, 31/7/2020Tổng số: 208 | Trang: 1 trên tổng số 21 trang