CHUYÊN MỤC >> Chuẩn tiếp cận pháp luật
Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Thứ 2, 11/3/2019


Công văn số 1195/UBND-NC ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Thứ 2, 7/5/2018


Công văn số 805/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2018 của Bộ Tư pháp

V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Thứ 3, 20/3/2018


Quyết định số 5556/QĐ-UBND ngày 31/12/2107 của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thứ 4, 28/2/2018


Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thứ 6, 2/2/2018


Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2018

Thứ 4, 10/1/2018


Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thứ 4, 10/1/2018


Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cân pháp luật năm 2017

Thứ 4, 10/1/2018


Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thứ 3, 9/1/2018


Công văn số 967/STP-PBGDPL ngày 18/10/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thứ 5, 19/10/2017Tổng số: 19 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang