CHUYÊN MỤC >> Hội đồng phối hợp PBGDPL
Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Thứ 3, 26/1/2021


Công văn số 1127/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 11/12/2020 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp năm 2020

Thứ 6, 11/12/2020


Công văn số 906/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 12/10/2020 của Sở Tư pháp

V/v cử đại diện tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật”

Thứ 3, 13/10/2020


Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 03/10/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Thứ 2, 5/10/2020


Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 21/01/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020

Thứ 6, 3/1/2020


Quyết định số 515/QĐ-BTP ngày 04/3/2019 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2019

Thứ 2, 11/3/2019


Công văn số 62/STP-PBGDPL ngày 15/01/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v báo cáo kết quả hoạt động nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Thứ 3, 15/1/2019


Kết luận số 319/KL-HĐPH ngày 10/10/2018 của Đoàn kiểm tra số 2 - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 17/10/2018


Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 26/3/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 10/4/2018


Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 26/3/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 10/4/2018Tổng số: 42 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang