icon icon icon
CHUYÊN MỤC >> Phổ biến giáo dục pháp luật >> Hội đồng phối hợp PBGDPL

Kế hoạch số 116/KH-STP ngày 04/12/2023 của Sở Tư pháp Thứ 2, 4/12/2023

Kế hoạch Tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Công Đa, huyện Yên Sơn

Công văn số 06/HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang Thứ 5, 8/6/2023

Về việc thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn thực hiện Đề án về truyền thông chính sách Thứ 4, 7/6/2023

Ngày 04/6/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 03/HĐPH, hướng dẫn thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn...

Công văn số 05/HĐPB ngày 06/6/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang Thứ 4, 7/6/2023

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"

Công văn số 1877/HĐPH ngày 15/5/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Thứ 3, 16/5/2023

Về việc hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2023.

Quyết định số 01/QĐ-HĐPH ngày 20/02/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ 2, 20/2/2023

Thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Công văn số 273/HĐPH ngày 25/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Thứ 6, 28/1/2022

V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022

Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, những trường hợp không xử lý vi phạm hành chính Thứ 4, 26/1/2022

Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực...
Tổng số: 58 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang