TRANG CHỦ >> Đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá số 25/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: xe ô tô tải VEAM, kiểm kiểm soát: 22C 054.30 (tài sản của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang)