TRANG CHỦ >> Đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá số 44/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: Vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt dự án Thủy điệnTuyên Quang; vật tư thu hồi sau sửa chữa (tài sản của Công ty Thủy điện...