CHUYÊN MỤC >> Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá số 44/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: Vật tư dự phòng, vật tư thừa sau lắp đặt dự án Thủy điệnTuyên Quang; vật tư thu hồi sau sửa chữa (tài sản của Công ty Thủy điện Tuyên Quang)

Thứ 6, 21/2/2020


Thông báo bán đấu giá số 42/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Yên Sơn)

Thứ 6, 21/2/2020


Thông báo bán đấu giá số 41/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Tuyên Quang)

Thứ 6, 21/2/2020


Thông báo bán đấu giá số 40/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang - Phòng giao dịch số 3)

Thứ 6, 21/2/2020


Thông báo bán đấu giá số 35/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ VIETTRUNG sản xuất năm 2009 (Tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang)

Thứ 3, 18/2/2020


Thông báo bán đấu giá số 31/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất (tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Tuyên Quang)

Thứ 6, 14/2/2020


Thông báo bán đấu giá số 30/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước (tài sản của Công an huyện Yên Sơn)

Thứ 6, 14/2/2020


Thông báo bán đấu giá số 29/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước (tài sản của Công an huyện Yên Sơn)

Thứ 6, 14/2/2020


Thông báo bán đấu giá số 27/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước (tài sản của Công an huyện Yên Sơn)

Thứ 6, 14/2/2020


Thông báo bán đấu giá số 28/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước (tài sản của Công an huyện Yên Sơn)

Thứ 6, 14/2/2020Tổng số: 177 | Trang: 1 trên tổng số 18 trang