CHUYÊN MỤC >> Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá số 220/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đợt 3 năm 2021

Thứ 3, 21/12/2021


Thông báo bán đấu giá số 215/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Lâm bình đợt 1 năm 2021

Thứ 2, 13/12/2021


Thông báo bán đấu giá số 210/TB-TTDVĐGTS

Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Hàm Yên, đợt 3, năm 2021

Thứ 4, 8/12/2021


Thông báo bán đấu giá số 209/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: Xe ô tô nhãn hiệu CHEVROLET

Thứ 4, 8/12/2021


Thông báo bán đấu giá số 207/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng 148,2m2 đất tại phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang

Thứ 4, 8/12/2021


Thông báo bán đấu giá số 195/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng 100m2 đất và tài sản gắn liền trên đất (01 nhà xây cấp 4, 03 tầng, toognr diện tích sàn 330m2)

Thứ 5, 18/11/2021


Thông báo bán đấu giá số 200/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng 117m2 đất và tài sản trên đất tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên

Thứ 5, 18/11/2021


Thông báo bán đấu giá số 197/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng 100m2 đất và tài sản gắn liên trên đất tại xã Hào Phú, huyện Sơn Dương

Thứ 5, 18/11/2021


Thông báo bán đấu giá số 196/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đáu giá: quyền sử dụng 100m2 đất và tài sản gắn liên trên đất tại xã Hào Phú, huyện Sơn Dương

Thứ 5, 18/11/2021


Thông báo bán đấu giá số 198/TB-TTDVĐGTS

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất tại các khu dân cư tên địa bàn huyện Yên Sơn đợt 5, năm 2021

Thứ 2, 15/11/2021Tổng số: 331 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang