CHUYÊN MỤC >> Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ 4, 16/2/2022


Thông tư số 108/2020/TT-TBC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-TTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

Thứ 3, 5/1/2021


Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư pháp

Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Thứ 3, 23/10/2018


Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp

Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Thứ 5, 6/7/2017


Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

Thứ 2, 19/6/2017Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang