CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo, điều hành
Coong văn số 1664/UBND-NC ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản

Thứ 4, 18/5/2022


Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Thứ 4, 18/5/2022


Công văn số 550/STP-BT&HCTP ngày 12/5/2022 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản

Thứ 6, 13/5/2022


Công văn số 542/STP-BT&HCTP ngày 11/5/2022 của Sở Tư pháp

V/v báo cáo tổng kết 05 nămthi hành Luật Đấu giá tài sản

Thứ 5, 12/5/2022


Công văn số 1381/BTP-BTTP ngày 29/4/2022 của Bộ Tư pháp

V/v tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản

Thứ 3, 10/5/2022


Công văn số 1449/UBND-NC ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Thứ 7, 30/4/2022


Công văn số 234-CV/BCS ngày 07/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp

Về việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản

Thứ 6, 1/4/2022


Công văn số 178/STP-BT&HCTP ngày 21/02/2022 của Sở Tư pháp

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ 3, 22/3/2022


Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương

Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 01 năm 2022

Thứ 2, 14/3/2022


Công văn số 266/UBND-KT ngày ngày 24/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện Văn bản số 413/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/01/2022của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ 4, 26/1/2022Tổng số: 108 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang