TRANG CHỦ >> Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang

Hội Luật gia tỉnh kết các Chương trình phối hợp

Ngày 11/4/2019, Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ ký kết các Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên...

Công văn số 161/CV-HLG ngày 05/4/2019 của Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang

V/v góp ý dự thảo các văn bản phục vụ Đại hội XIII, nhiệm kỳ 2019-2024