CHUYÊN MỤC >> Đấu Giá
Thông báo số 2859/TB-BTPngày 20/8/2021 của Bộ Tư pháp

V/v công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản

Thứ 2, 23/8/2021Thông báo số 2883/TB-BTP ngày 07/8/2020 của Bộ Tư pháp

Về việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản

Thứ 3, 11/8/2020Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang