CHUYÊN MỤC >> Văn bản Trung ương
Công văn số 1456/BTP-PBGDPL ngày 22/4/2020 của Bộ Tư pháp

V/v tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19

Chủ nhật, 7/11/2021


Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế

Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của CP ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

Chủ nhật, 7/11/2021


Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

Chủ nhật, 7/11/2021


Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y Tế

Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Chủ nhật, 7/11/2021


Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y Tế

Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

Chủ nhật, 7/11/2021


Quyết định số2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

Về việc ban hành “hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”

Chủ nhật, 7/11/2021Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang