CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 451/STTTT-CNTTBCVT của Sở Thông tin và truyền thông

V/v triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

Thứ 4, 4/5/2022


Công văn số 1448/UBND-NC ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC năm 2022

Thứ 7, 30/4/2022


Công văn số 1416/UBND-NC ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tăng cường triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2022

Thứ 6, 29/4/2022


Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 27/4/2022


Công văn số 1366/UBND-THCBKS ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v sử dụng bộ nhận diện thương hiệu

Thứ 2, 25/4/2022


Công văn số 1380/UBND-THCBKS ngày 23/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc thực hiện nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thứ 7, 23/4/2022


Báo cáo số 33/BC-VP ngày 19/4/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm hệ thống Chỉ đạo điều hành từ ngày 16/3/2022 đến ngày 15/4/2022

Thứ 3, 19/4/2022


Báo cáo số 26/BC-VP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/02/2022 đến ngày 15/3/2022

Thứ 3, 22/3/2022


Công văn số 753/UBND-NC ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v xây dựng kế hoạch CCHC hằng năm và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

Thứ 6, 11/3/2022


Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022

Thứ 2, 28/2/2022



Tổng số: 71 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang