CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 595/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 17/5/2022 của Sở Tư pháp

Về việc báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Thứ 4, 18/5/2022


Công văn số 1668/UBND-NC ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

Thứ 3, 17/5/2022


Chương trình phối hợp số 08/CTPH-LĐLĐ-STP ngày 26/10/2018 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang và Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (giai đoạn 2018-2023)

Thứ 3, 26/4/2022


Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 20/4/2022


Công văn số 411/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 15/4/2022 của Sở Tư pháp

V/v triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Thứ 2, 18/4/2022


Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 12/01/2022 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thứ 3, 15/3/2022


Công văn số 745/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2022 của Bộ Tư pháp

V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thứ 3, 15/3/2022


Công vắn số 651/UBND-NC ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 7/3/2022


Công văn số 1476/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 31/12/2022 của Sở Tư pháp

Về việc gửi tài liệu tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020

Thứ 7, 26/2/2022


Hướng dẫn số 39-HD/BTGTU ngày 24/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 -01/02/2022)

Thứ 4, 26/1/2022Tổng số: 164 | Trang: 1 trên tổng số 17 trang