CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo cáo số 100/BC-STP ngày 08/6/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

Thứ 2, 11/6/2018


Báo cáo số 26/BC-STP ngày 08/3/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quý I năm 2018

Thứ 2, 12/3/2018


Báo cáo số 27/BC-STP ngày 08/3/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh qúy I năm 2018

Thứ 2, 12/3/2018


Báo cáo số 293/BC-STP ngày 04/12/2017 của Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Thứ 3, 5/12/2017


Báo cáo số 213/BC-STP ngày 22/9/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 2, 25/9/2017


Báo cáo số 174/BC-STP ngày 04/8/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

V/v lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Thứ 5, 10/8/2017


Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 31/7/2017 cảu Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Kế hoạch thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 7/8/2017


Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 20/4/2017


Báo cáo số 42/BC-STP ngày 28/03/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ Quý I năm 2017

Thứ 4, 29/3/2017Tổng số: 9 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang