CHUYÊN MỤC >> Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

Thứ 5, 14/3/2019


Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020”

Thứ 5, 14/3/2019


Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2019

Thứ 5, 10/1/2019


Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành "Bộ tiêu chí , chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang" giai đoạn 2018-2020

Thứ 6, 5/10/2018


Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020

Thứ 5, 8/2/2018


Công văn số 172/VPĐP-TTTT&TH ngày 10/10/2017 của Văn phòng điều phối nông thôn mới

V/v Hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Thứ 4, 18/10/2017


Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5, 17/8/2017


Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc thành lập Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 15/8/2017


Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 10/8/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2017-2020

Thứ 3, 15/8/2017


Công văn số 1253/BCĐ-VPĐP ngày 26/6/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

V/v duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2015

Thứ 2, 3/7/2017Tổng số: 14 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang