CHUYÊN MỤC >> Kiểm soát thủ tục hành chính
Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 2, 14/2/2022


Quyết định số 24/QĐ-STP ngày 28/01/2022 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2022

Thứ 7, 29/1/2022


Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ 3, 14/9/2021Kế hoạch số 81/QĐ-STP ngày 17/3/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2021

Thứ 5, 18/3/2021


Quyết định số 62/QĐ-STP ngày 24/02/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2021

Thứ 5, 25/2/2021


Quyết định số 56/QĐ-STP ngày 18/02/2021 của Sở Tư pháp

Về việc kiện toàn công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại SởTư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 19/2/2021


Quyết định số 1329/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 cảu Bộ Tư pháp

V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Thứ 2, 8/6/2020


Công văn số 1673/UBND-KSTT ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

Thứ 2, 8/6/2020


Công văn số 1465/UBND-KSTT ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/vcập nhật CSDLQG vềTTHC và xử lý PAKN của người dân, doanh nghiệp

Thứ 3, 19/5/2020Tổng số: 41 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang