CHUYÊN MỤC >> Cải cách hành chính
Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Phê duyệt Danh sách nhân sự chính thức, nhân sự dự phòng của SởTư pháp được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 11/5/2022


Báo cáo số 18/BC-TTHCC ngày 25/4/2022 của Trung tâm phục vụ hành chính công

Tình hình tổ chức và kết quả 06 tháng hoạt động củaTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 25/4/2022


Quyết định số 57/QĐ-STP ngày 07/3/2022 của Sở Tư pháp

Quyết định ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 2, 7/3/2022


Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 18/1/2022


Quyết định số 286/QĐ-STP ngày 31/12/2021 của Sở Tư pháp

Về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ 2, 3/1/2022


Công văn số 4918/UBND-NC ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Thứ 3, 14/12/2021


Công văn số 3772/UBND-KSTTHC ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thứ 4, 6/10/2021


Báo cáo số 200/BC-STP ngày 14/9/2021 của Sở Tư pháp

Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2021

Thứ 4, 15/9/2021


Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 14/9/2021


Công văn số 2493/UBND-NC ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tham mưu xây dựng "Đề án về CCHC, xây dựng chính quyền điện tử tỉnhTuyên Quang giai đoạn 2021-2025"

Thứ 6, 23/7/2021Tổng số: 75 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang