CHUYÊN MỤC >> Văn bản của tỉnh
Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 7, 7/5/2022


Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việcphân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 4, 4/5/2022


Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 3, 12/4/2022


Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 4/4/2022


Công văn số 346/STP-VP ngày 29/3/2022 của Sở Tư pháp

Về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi phòng chông dịch Covid-19

Thứ 4, 30/3/2022


Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 cua Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 21/3/2022


Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 12/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 14/3/2022


Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 05/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 2, 7/3/2022


Công văn số 224/STP-VP ngày 02/3/2022 của Sở Tư pháp

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 5, 3/3/2022


Công văn số 625/UBND-THVX ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thứ 4, 2/3/2022Tổng số: 94 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang