Số - ký hiệu: 02/NQ-HĐND Ngày ban hành: 19/03/2019
Thể loại văn bản: Nghị Quyết Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Kinh tế - xã hội
Trích yếu: Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 42/KH-STP Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể năm 2020 26/08/2019
2 28-CTr/TU Chương trình hành động Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần 8 BCH TW Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biên Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 16/02/2019
3 02/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 08/01/2019
4 01/TB-UBND Thông báo Thông báo kết luận Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 05/01/2019
5 17/NQ-HĐND Nghị Quyết Phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 07/12/2018
6 18/NQ-HĐND Nghị Quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019 07/12/2018
7 16/NQ-HĐND Nghị Quyết Phân bổ và giao dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang 06/12/2018
8 38/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 23/07/2018
9 37/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 11/07/2018
10 04/CT-UBND Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 22/06/2018
11 04/CT-UBND Chỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 22/06/2018
12 89/QĐ-STP Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 22/05/2018
13 29/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 03/04/2018
14 01/NQ-HĐND Nghị Quyết Về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020 09/03/2018
15 275/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 07/03/2018
16 179/UBND-TH Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh kỳ tháng 5 khóa XVIII 20/01/2018
17 02/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 06/01/2018
18 117/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 21/12/2017
19 25/NQ-HĐND Nghị Quyết Về chủ trương thành lập Phường An Tường thuôc Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 07/12/2017
20 26/NQ-HĐND Nghị Quyết Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 07/12/2017