Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ
Thứ Năm, ngày 8 tháng 7 năm 2021 - 09:30
sửa đổi, bổ sung chế độ nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động


File đính kèm: Kích chuột để tài về


1.398 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: