+ Ngày 11/05/2017 Ông/bà Đinh Thị Hường, địa chỉ: xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang hỏi: Theo quy định tại mục 4, phần I của Thông tư số 04/1999/TT-BCA ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ – CP thì chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm; Như vậy nếu chứng minh thư hết hạn sử dụng (quá 15 năm) mà có yêu cầu chứng thực bản sao đúng với bản chính theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 mà không vi phạm quy định tại điều 22 nghị định 23/2015. Như vậy việc thực hiện chứng thực bản sao đúng với bản chính trong trường hợp này đúng hay sai.

Ngày 25/01/2018 Sở Tư pháp đã trả lời như sau:

 Theo định tại mục 4, phần I của Thông tư số 04/1999/TT-BCA ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ - CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân, có quy định Chứng minh nhân dân (CMND) có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp. Khi CMND hết thời hạn sử dụng, thì công dân phải làm thủ tục đổi CMND để đảm bảo điều kiện thực hiện các giao dịch lên quan đến cá nhân.

 

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP  của Chính phủ về cấp bản sao từ số gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch: Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao

1. Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.

2. Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.

3. Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.

4. Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.

5. Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

6. Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

 Như vậy, đối với loại giấy tờ là CMND đã hết thời hạn sử dụng không thuộc trường hợp không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao theo quy định.