+ Ngày 11/05/2017 Ông/bà Đinh Thị Hường, địa chỉ: xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang hỏi: Theo quy định tại khoản 1 điều 2 nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định: "Đối với việc nuôi con nuôi trong nước, thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi hoặc có sự thỏa thuận giữa người nhận con nuôi với cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của trẻ em được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã thường trú của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản xác nhận tình trạng trẻ em bị bỏ rơi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi." Như vậy đối với người nhận con nuôi không phải thuộc trường hợp là "cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi" mà có sự thỏa thuận giữa người nhận nuôi con nuôi với cha mẹ đẻ của trẻ được nhận làm con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. Trong trường hợp ông A thường trú ở xã X nhận cháu H thường trú ở xãY là con nuôi. ông A và chị M là mẹ của cháu H đã thỏa thuận việc đăng ký nuôi con nuôi xẽ tiến hành tại xã X nơi ông A thường trú. vậy xã X thực hiện việc đăng ký nôi con nuôi có đúng thẩm quyền theo quy định không.

Ngày 12/01/2018 Sở Tư pháp đã trả lời như sau:

Về thẩm quyền thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, trong trường hợp có sự thỏa thuận giữa người nhận con nuôi với cha mẹ đẻ của trẻ em được nhận làm con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. Như vậy, trong trường hợp nêu trên xã X thực hiện đăng ký việc ông A nhận cháu H làm con nuôi là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.