+ Ngày 01/07/2020 Ông/bà Trương Phúc An, địa chỉ: xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang hỏi: Chào quý sở. xin giúp cho tôi được hỏi, ngày 1/7/2020 người nhà có đi đăng ký giấy khai sinh cho cháu mới sinh trong gia đình. Hiện tại gia đình (gồm ông nội, bà nội, bố mẹ đẻ) có hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang. Bố đẻ cháu phần quê quán trong Giấy khai sinh là Cao Thắng, Thanh Miện, Hải Dương; mẹ đẻ cháu phần quê quán trong Giấy khai sinh là Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương. Người nhà có ghi trong tờ khai đăng ký khai sinh cho cháu phần quê quán là Xã Xuân Vân. Sau khi được cấp giấy khai sinh về tôi mới phát hiện ra nên muốn được thay đổi lại theo đúng quê quán của bố đẻ (Cao Thắng, Thanh Miện, Hải Dương). Quý sở cho hỏi có thể làm đăng ký cải chính lại phần quê quán của cháu về quê quán Hải Dương được không. xin cảm ơn quý sở!

Ngày 01/07/2020 Sở Tư pháp đã trả lời như sau:

1. Điều kiện cải chính hộ tịch

Theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật hộ tịch năm 2014: “Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh”.

Cha mẹ căn cứ vào thông tin về quê quán trên giấy khai sinh của mình để xác định quê quán cho con.

Trường hợp thông tin về quê quán trên Giấy khai sinh có sai sót thì có thể cải chính theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật hộ tịch năm 2014: “Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch” và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: “Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch…2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

2. Về thẩm quyền, thủ tục thực hiện cải chính hộ tịch:

Điều 7, Điều 28 Luật hộ tịch năm 2014 quy định:

“Điều 7. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch

1. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau:

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 3 của Luật này cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước....

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này:

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này có yếu tố nước ngoài;

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc…”

“Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch”.