CHUYÊN MỤC >> Phòng chống tham nhũng
Công văn số 128/STP-TTr ngày 18/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v thực hiện Văn bản số 208-CV/BCĐTW về phòng, chống tham nhũng

Thứ 3, 19/2/2019


Công văn số 128/STP-TTr ngày 18/02/2018 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v thực hiện Văn bản số 208-CV/BCĐTW về phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 18/2/2019


Công văn số 271/UBND-NC ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà

Thứ 3, 12/2/2019


Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 26/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Thứ 5, 31/1/2019


Quyết định số 187/QĐ-STP ngày 18/11/2018 cảu Sở Tư pháp Tuyên Quang

Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Thứ 3, 4/12/2018


Báo cáo số 72/BC-STP ngày 11/5/2018 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm phục vụ tiếp xúc cử tri (Số liệu từ ngày 01/01/2018 đến 10/5/2018)

Thứ 2, 21/5/2018


Báo cáo sô 69/BC-STP ngày 07/5/2018 của Sở Tư pháp

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ 3, 8/5/2018


Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 19/11/2017 của Thủ tưởng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Thứ 6, 23/3/2018


Báo cáo số 34/BC-STP ngày 19/3/2018 của Sở Tư pháp

Kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017

Thứ 6, 23/3/2018


Công văn số 657/UBND-NC ngày 17/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v thực hiện hiện Chỉ thị số 02- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 6, 23/3/2018Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang