CHUYÊN MỤC >> Phòng chống tham nhũng
Kế hoạch số 15/KH-STP ngày 21/5/2020 của Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng,chống tham nhũng

Thứ 6, 22/5/2020


Báo cáo số 58/BC-STP ngày 17/4/2020 cảu Sở Tư pháp

Kết quả công tác tư pháp, nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 04/2020, phương hướng, nhiệm vụ tháng 05/2020

Thứ 4, 29/4/2020


Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6, 17/4/2020


Báo cáo số 34/BC-STP ngày 17/3/2020 của Sở Tư pháp

kết quả công tác tư pháp, nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 3/2020; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2020

Thứ 2, 23/3/2020


Công văn số 313/STP-TTr ngày 16/4/2019 của Sở Tư pháp

Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ 4, 17/4/2019


Báo cáo số 51/BC-STP ngày 22/3/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ 4, 3/4/2019


Công văn số 2750-CV/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh ủy Tuyên Quang

V/v tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ 4, 3/4/2019


Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ 7, 30/3/2019


Công văn số 665/UBND-NC ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính Trị

Thứ 5, 21/3/2019


Công văn số 128/STP-TTr ngày 18/02/2019 của Sở Tư pháp Tuyên Quang

V/v thực hiện Văn bản số 208-CV/BCĐTW về phòng, chống tham nhũng

Thứ 3, 19/2/2019Tổng số: 25 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang