Số - ký hiệu: 51/KH-STP Ngày ban hành: 11/12/2021
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số
Trích yếu: Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Tư pháp năm 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 107/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp (Tháng 05 năm 2022) 14/05/2022
2 558/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn Về việc cung cấp thông tin; khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 13/05/2022
3 34/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang về hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2022 11/05/2022
4 473/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ sung thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang 28/04/2022
5 69/KH-UBND Kế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học,cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 27/04/2022
6 55/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 20/04/2022
7 1266/UBND-NC Công văn Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 theo Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ 16/04/2022
8 78/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp (Tháng 04 năm 2022) 15/04/2022
9 33/TB-UBND Thông báo Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh-Tổ tưởng Tổ công tác 68 tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 13/04/2022
10 69/BC-STP Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/04/2022
11 1040/UBND-NC Công văn khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh 31/03/2022
12 29-KH/ĐU Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 23/03/2022
13 1562/CAT-QLHC Công văn Đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định 06 của Thủ tướng chính phủ 19/03/2022
14 226/STP-VP Công văn Về việc đề nghị phối hợp cung cấp DVCTT thiết yếu sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ CSDLQG về dân cư trong lĩnh vực tư pháp 04/03/2022
15 53/QĐ-BBT Quyết định Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 02/03/2022
16 503/BTP-TGPL Công văn Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến và thực hiện chuyển đổi số 23/02/2022
17 01/QĐ-CTC68 Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 18/02/2022
18 32/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnhTuyên Quang 18/02/2022
19 330/UBND-NC Công văn Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 30/01/2022
20 68/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang 23/01/2022