Số - ký hiệu: 1231/STP-VP Ngày ban hành: 02/11/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thống Kê ngành Tư pháp
Trích yếu: Về việc báo cáo thống kê ngành tư pháp năm 2021 lần 1
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 75/STP-VP Công văn Báo cáo thống kê ngànhtư pháp chính thức năm 2021 24/01/2022
2 51/STP-VP Công văn V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp chính thức năm 2020 20/01/2021
3 80/BTP-KHTC Công văn Về việc thực hiện báo cáo thống kê chính thức năm 2020 13/01/2021
4 2626/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp. 30/12/2020
5 1010/STP-VP Công văn V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2020 05/11/2020
6 500/STP-VP Công văn V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 02/06/2020
7 41/STP-VP Công văn V/v thực hiện báo cáo thống kê ngành tư pháp năm 2019 (chính thức) 16/01/2020
8 12/2019/TT-BTP Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp 31/12/2019
9 146/STP-PBGDPL Công văn V/v đôn đốc báo cáo Thống kê Ngành Tư pháp 18/11/2019
10 1100/STP-VP Công văn V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2019 31/10/2019
11 1097/STP-VP Công văn V/v thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2019 30/10/2019
12 466/STP-VP Công văn Về việc thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 29/05/2019
13 371/STP-VP Công văn V/v hướng dẫn triển khai thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp 03/05/2019
14 102/STP-VP Công văn V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê Ngành Tư pháp năm 2018 chính thức 30/01/2019
15 122/UBND-TH Công văn V/v thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 15/01/2019
16 1025/STP-VP Công văn V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2018 26/10/2018
17 449/STP-VP Công văn V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê ngành tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 17/05/2018
18 1218/QĐ-UBND Quyết định V/v phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 24/10/2017
19 969/STP-VP Công văn V/v thực hiện báo cáo thống kê định kỳ ngành Tư pháp năm 2017 19/10/2017
20 714/STP-VP Công văn V/v hướng dẫn triển khai thực hiện báo cáo thống kê ngành Tư pháp 30/09/2016