Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2018 - 13:58
Ngày 24/01/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Tại cuộc họp, Hội đồng phối hợp đã đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, thảo luận về Quy chế hoạt động của Hội đồng (sửa đổi). Trong năm qua, Hội đồng phối hợp đã bám sát định hướng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL; kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp và đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL được quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng còn có một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số thành viên Hội đồng chưa chủ động thực hiện trách nhiệm được giao theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng; việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý có việc còn hạn chế; chế độ thông tin, số liệu báo cáo không đầy đủ; kinh phí thực hiện công tác PBGDPL còn hạn chế.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu: Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh để ban hành kế hoạch PBGDPL và triển khai thực hiện, trong đó chú trọng tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm, các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hình sự, trách nhiệm bồi thường của nhà nước, tín ngưỡng, tôn giáo, cải cách hành chính, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm túc công tác thống kê, báo cáo; phân công rõ trách nhiệm của Lãnh đạo cơ quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL./.

Tin: Minh Hiền
Ảnh: Đức Thành
1.457 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: